Nig­dy, nig­dy praw­dzi­wa miłość nie umiera, lecz i w ogień włożona, do kości przywiera.


nig­dy-nig­dy-praw­dzi­wa-miłość-nie umiera-lecz-i w ogień-włożona-do koś-przywiera
jan kochanowskinig­dynig­dypraw­dzi­wamiłośćnie umieraleczi w ogieńwłożonado kościprzywieranig­dy praw­dzi­wapraw­dzi­wa miłośćmiłość nie umieralecz i w ogieńi w ogień włożonado kości przywieranig­dy praw­dzi­wa miłośćpraw­dzi­wa miłość nie umieralecz i w ogień włożonanig­dy praw­dzi­wa miłość nie umiera

Praw­dzi­wy człowiek nie osiągnie nig­dy wiel­kości, postępując według re­guł szkolnych.Praw­dzi­wa miłość w ko­biecie nig­dy nie ocze­kuje równej zapłaty za to, co da­je, ani szczęścia równe­go te­mu, ja­kie chce sprawić.Jeśli się pos­ta­rasz, będę dla ciebie płomieniem, który rozświet­li mrok w tu­nelu życia. I choć to światło będzie wątłe, nie zgaśnie nig­dy. Wzrośnie z cza­sem. Bo nadzieja nie umiera, gdy praw­dzi­wie ser­ce wybiera.Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Miłość nig­dy nie umiera z niedożywienia, ale często z przesytu.