Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!


nigdy-nie-chodzi-o-to-jak-wielki-jest-problem-liczy-ę-tylko-jak-wielki-jesteś-ty
harv ekernigdyniechodzitojakwielkijestproblemliczysiętylkojesteśtynigdy nienie chodzichodzi ojak wielkiwielki jestjest problemproblem –– liczyliczy sięsię tylkojak wielkiwielki jesteśjesteś tynigdy nie chodzinie chodzi oo to jakjak wielki jestwielki jest problemjest problem –problem – liczy– liczy sięliczy się tylkojak wielki jesteświelki jesteś tynigdy nie chodzi ochodzi o to jako to jak wielkijak wielki jest problemwielki jest problem –jest problem – liczyproblem – liczy się– liczy się tylkojak wielki jesteś tynie chodzi o to jakchodzi o to jak wielkio to jak wielki jestjak wielki jest problem –wielki jest problem – liczyjest problem – liczy sięproblem – liczy się tylko

Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy.Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg.Świat Amerykanina jest tak wielki, jak jego gazeta.Człowiek staje się taki mały jak pożądanie, które nim zawładnęło, i taki wielki, jak jego aspiracje.Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną.