Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być.


nigdy-nie-jest-za-późno-by-stać-ę-tym-kim-chcemy-być
george eliotnigdyniejestzapóźnobystaćsiętymkimchcemybyćnigdy nienie jestjest zaza późnoby staćstać sięsię tymkim chcemychcemy byćnigdy nie jestnie jest zajest za późnoby stać sięstać się tymkim chcemy byćnigdy nie jest zanie jest za późnoby stać się tymnigdy nie jest za późno

Nigdy nie jest za późno, aby się pojednać, nigdy nie jest za późno, na to, aby pokochać, nigdy także nie jest za późno, aby być szczęśliwym.Wys­tar­czy, że da­na jest nam szan­sa, byśmy mog­li stać się tym, czym chcemy.Naj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziew po­między tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości.Lepiej być nienawidzonym za to, kim jesteś, niż być kochanym za to, kim nigdy nie byłeś.Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś.Trzecia po południu to godzina, kiedy zawsze jest za późno lub za wcześnie na wszystko, cokolwiek chcemy zrobić.