Nigdy nie odkryje się rzeczywistości raz na zawsze. Prawda będzie zawsze nowa. Inaczej byłaby tylko systemem, jeszcze nędzniejszym od natury.


nigdy-nie-odkryje-ę-rzeczywistoś-raz-na-zawsze-prawda-będzie-zawsze-nowa-inaczej-byłaby-tylko-systemem-jeszcze-nędzniejszym-od-natury
guillaume appolinairenigdynieodkryjesięrzeczywistościraznazawszeprawdabędziezawszenowainaczejbyłabytylkosystememjeszczenędzniejszymodnaturynigdy nienie odkryjeodkryje sięsię rzeczywistościrzeczywistości razraz nana zawszeprawda będziebędzie zawszezawsze nowainaczej byłabybyłaby tylkotylko systememjeszcze nędzniejszymnędzniejszym odod naturynigdy nie odkryjenie odkryje sięodkryje się rzeczywistościsię rzeczywistości razrzeczywistości raz naraz na zawszeprawda będzie zawszebędzie zawsze nowainaczej byłaby tylkobyłaby tylko systememjeszcze nędzniejszym odnędzniejszym od naturynigdy nie odkryje sięnie odkryje się rzeczywistościodkryje się rzeczywistości razsię rzeczywistości raz narzeczywistości raz na zawszeprawda będzie zawsze nowainaczej byłaby tylko systememjeszcze nędzniejszym od naturynigdy nie odkryje się rzeczywistościnie odkryje się rzeczywistości razodkryje się rzeczywistości raz nasię rzeczywistości raz na zawsze

Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda.Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa, czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego.Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.Prawda to potwierdzenie istniejącej rzeczywistości. Piękno to nie tylko obietnica, ale i rękojmia innej rzeczywistości.Tylko w złych powieściach ludzie są podzieleni na dwa obozy i nie stykają się ze sobą. A w rzeczywistości wszystko się tak przeplata! Jakimż trzeba być niepoprawnym zerem, żeby grać w życiu tylko jedną rolę, znaczyć zawsze jedno i to samo!Jakakolwiek byłaby szczęśliwa w małżeństwie, zawsze miłym jej będzie odkrycie, że istnieje jakiś sympatyczny mężczyzna, który życzyłby sobie, żeby była wolna.