Nigdy nie popełniłem żadnego błędu w życiu - w każdym razie żadnego, którego nie mógłbym potem usprawiedliwić.


nigdy-nie-popełłem-żadnego-błę-w-życiu-w-każdym-razie-żadnego-którego-nie-mógłbym-potem-usprawiedliwić
rudyard kiplingnigdyniepopełniłemżadnegobłędużyciukażdymrazieżadnegoktóregomógłbympotemusprawiedliwićnigdy nienie popełniłempopełniłem żadnegożadnego błędubłędu ww życiużyciuw każdymkażdym razierazie żadnegoktórego nienie mógłbymmógłbym potempotem usprawiedliwićnigdy nie popełniłemnie popełniłem żadnegopopełniłem żadnego błędużadnego błędu wbłędu w życiuw życiuw każdymw każdym raziekażdym razie żadnegoktórego nie mógłbymnie mógłbym potemmógłbym potem usprawiedliwićnigdy nie popełniłem żadnegonie popełniłem żadnego błędupopełniłem żadnego błędu wżadnego błędu w życiubłędu w życiuw każdym raziew każdym razie żadnegoktórego nie mógłbym potemnie mógłbym potem usprawiedliwićnigdy nie popełniłem żadnego błędunie popełniłem żadnego błędu wpopełniłem żadnego błędu w życiużadnego błędu w życiuw każdym razie żadnegoktórego nie mógłbym potem usprawiedliwić

Nigdy nie popełniłem żadnego błędu w życiu. W każdym razie żadnego, którego nie mógłbym potem usprawiedliwić.Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem.Ze wszystkich zarzutów, które kieruje się przeciwko socjalizmowi, nie ma żadnego, którego nie podnoszono by niegdyś przeciw chrześcijaństwu.Krytycy filmowi mają dziś ważną misję wyjaśnienia publiczności, dlaczego nigdy nie będzie ona w stanie zrozumieć żadnego filmu.Już nigdy później nie udało mu się w jej obecności ułożyć żadnego okrągłego zdania, ponieważ mowa miłości jest bełkotliwa.Życie jest po to, żeby żyć. Trzeba podtrzymywać w sobie ciekawość. Najgorszą rzeczą jest rezygnacja. Nie wolno nigdy, z żadnego powodu, odwracać się do życia plecami.