Nigdy nie wolno ci się pogodzić z niepowodzeniami, niezależnie od tego, jak często będą ci się przytrafiać. Trzymaj się. Nie poddawaj się nigdy


nigdy-nie-wolno-ę-pogodzić-z-niepowodzeniami-niezależnie-od-tego-jak-często-będą-ę-przytrafiać-trzymaj-ę-nie-poddawaj-ę-nigdy
dr. michael smurfitnigdyniewolnosiępogodzićniepowodzeniaminiezależnieodtegojakczęstobędąprzytrafiaćtrzymajsięniepoddawajnigdynigdy nienie wolnowolno cisię pogodzićpogodzić zz niepowodzeniaminiezależnie odod tegojak częstoczęsto będąbędą cisię przytrafiaćtrzymaj sięnie poddawajpoddawaj sięsię nigdynigdy nie wolnonie wolno ciwolno ci sięci się pogodzićsię pogodzić zpogodzić z niepowodzeniaminiezależnie od tegojak często będączęsto będą cibędą ci sięci się przytrafiaćnie poddawaj siępoddawaj się nigdynigdy nie wolno cinie wolno ci sięwolno ci się pogodzićci się pogodzić zsię pogodzić z niepowodzeniamijak często będą ciczęsto będą ci siębędą ci się przytrafiaćnie poddawaj się nigdynigdy nie wolno ci sięnie wolno ci się pogodzićwolno ci się pogodzić zci się pogodzić z niepowodzeniamijak często będą ci sięczęsto będą ci się przytrafiać

Dobre życie okupuje się często męką i cierpieniem i nie wolno tego nigdy zapomnieć, aby dobro nie spłoszyło się niewdzięcznością.Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.Nigdy się nie poddawaj. Walcz i strzeż swojej godności.Nigdy nie trzymaj się wyniośle, coś z mrówki miej, nie pawia, a jeśli kto ma uszy ośle, to z nim się nie umawiaj.Ty nigdy nie poddawaj się pod rząd kobiecy, w czułości jej nie zwierzaj żadnej tajemnicy.Inteligent nigdy nie może się pogodzić z faktem, zawsze jest poniżej albo powyżej, boi się, albo lekceważy.