Nigdy nie zapominaj, że oferujesz klientowi pomoc, a nie błagasz go o zamówienie. W większości wypadków to ty robisz mu przysługę. Służysz mu radą, której nikt inny nie jest w stanie udzielić. Jeżeli kupujący nie jest w stanie tego docenić, to tylko jego strata.


nigdy-nie-zapominaj-że-oferujesz-klientowi-pomoc-a-nie-błagasz-go-o-zamówienie-w-większoś-wypadków-to-ty-robisz-mu-przysługę-służysz-mu
adam ygnasiknigdyniezapominajżeoferujeszklientowipomocbłagaszgozamówieniewiększościwypadkówtotyrobiszmuprzysługęsłużyszradąktórejniktinnyjeststanieudzielićjeżelikupującytegodocenićtylkojegostratanigdy nienie zapominajże oferujeszoferujesz klientowiklientowi pomocnie błagaszbłagasz gogo oo zamówieniew większościwiększości wypadkówty robiszrobisz mumu przysługęsłużysz mumu radąktórej niktnikt innyinny nienie jestjest ww staniestanie udzielićjeżeli kupującykupujący nienie jestjest ww staniestanie tegotego docenićtylko jegojego stratanigdy nie zapominajże oferujesz klientowioferujesz klientowi pomoca nie błagasznie błagasz gobłagasz go ogo o zamówieniew większości wypadkówwypadków to tyty robisz murobisz mu przysługęsłużysz mu radąktórej nikt innynikt inny nieinny nie jestnie jest wjest w staniew stanie udzielićjeżeli kupujący niekupujący nie jestnie jest wjest w staniew stanie tegostanie tego docenićtylko jego strata

Własność? własne? Naszą własnością jest tylko to, w czym nikt nas nie jest w stanie naśladować. Do tego należy również nasze jestestwo.Tylko ten, kto płynie pod prąd, jest w stanie ocenić jego siłę.Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia.Nikt nie jest w stanie obudzić w nas poczucia niższości bez naszej zgody.W olbrzymiej większości wypadków życiem jest właśnie to, że żyć nie można.Jeśli robisz tylko to, co wiesz, że możesz zrobić - nigdy nie robisz zbyt wiele.