Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze.


nigdy-nie-zapominaj-że-wystarczy-jeden-człowiek-albo-jedna-myśl-żeby-zmienić-swoje-życie-na-zawsze
h. jackson brownnigdyniezapominajżewystarczyjedenczłowiekalbojednamyślżebyzmienićswojeżycienazawszenigdy nienie zapominajże wystarczywystarczy jedenjeden człowiekalbo jednajedna myślżeby zmienićzmienić swojeswoje życieżycie nana zawszenigdy nie zapominajże wystarczy jedenwystarczy jeden człowiekalbo jedna myślżeby zmienić swojezmienić swoje życieswoje życie nażycie na zawszeże wystarczy jeden człowiekżeby zmienić swoje życiezmienić swoje życie naswoje życie na zawszeżeby zmienić swoje życie nazmienić swoje życie na zawsze

Czasem wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze.Nig­dy nie za­pomi­naj, że wys­tar­czy je­den człowiek, al­bo jed­na myśl, żeby zmienić swo­je życie raz na zawsze Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę.Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna.Zawsze, ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie.