Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym.


nigdy-w-dziejach-wojen-tak-liczni-nie-zawdzięczali-tak-wiele-tak-nielicznym
winston churchillnigdydziejachwojentakliczniniezawdzięczaliwielenielicznymnigdy ww dziejachdziejach wojenwojen taktak liczniliczni nienie zawdzięczalizawdzięczali taktak wielewiele taktak nielicznymnigdy w dziejachw dziejach wojendziejach wojen takwojen tak licznitak liczni nieliczni nie zawdzięczalinie zawdzięczali takzawdzięczali tak wieletak wiele takwiele tak nielicznymnigdy w dziejach wojenw dziejach wojen takdziejach wojen tak liczniwojen tak liczni nietak liczni nie zawdzięczaliliczni nie zawdzięczali taknie zawdzięczali tak wielezawdzięczali tak wiele taktak wiele tak nielicznymnigdy w dziejach wojen takw dziejach wojen tak licznidziejach wojen tak liczni niewojen tak liczni nie zawdzięczalitak liczni nie zawdzięczali takliczni nie zawdzięczali tak wielenie zawdzięczali tak wiele takzawdzięczali tak wiele tak nielicznym

Jeszcze nigdy w dziejach wielu nie mówiło wiele do wielu, mając do powiedzenia tak niewiele.Jest tak wiele miłości, tak różnych, tak pomieszanych z nienawiścią, niechęcią, obowiązkiem, pogardą, że samo słowo miłość niewiele dziś znaczy.Jest tak wiele pięknych dziewcząt, i tak wiele zatruwających życie żon.Od­dałabym swój ulu­biony ku­bek, w którym codzien­nie piję kawę. Po­duszkę, którą tak uwiel­biam.. Też bym od­dała. Mi­sia, które­go naz­wałam Twoim imieniem. Od­dałabym tak wiele. Żebyś był. Te­raz. Tu­taj Już na zaw­sze. Tak wiele bym oddała.Tak ją kochał, tak na nią pat­rzył, tak do niej mówił, tak ją do­tykał, tak kłamał i zostawił.Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic.