Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to czego pragnie i czego mu potrzeba.


nikomu-nie-wolno-drżeć-przed-nieznanym-gdyż-każdy-jest-w-stanie-zdobyć-to-czego-pragnie-i-czego-mu-potrzeba
paulo coelhonikomuniewolnodrżećprzednieznanymgdyżkażdyjeststaniezdobyćtoczegopragniemupotrzebanikomu nienie wolnowolno drżećdrżeć przedprzed nieznanymgdyż każdykażdy jestjest ww staniestanie zdobyćczego pragniepragnie ii czegoczego mumu potrzebanikomu nie wolnonie wolno drżećwolno drżeć przeddrżeć przed nieznanymgdyż każdy jestkażdy jest wjest w staniew stanie zdobyćzdobyć to czegoczego pragnie ipragnie i czegoi czego muczego mu potrzebanikomu nie wolno drżećnie wolno drżeć przedwolno drżeć przed nieznanymgdyż każdy jest wkażdy jest w staniejest w stanie zdobyćstanie zdobyć to czegozdobyć to czego pragnieczego pragnie i czegopragnie i czego mui czego mu potrzebanikomu nie wolno drżeć przednie wolno drżeć przed nieznanymgdyż każdy jest w staniekażdy jest w stanie zdobyćw stanie zdobyć to czegostanie zdobyć to czego pragniezdobyć to czego pragnie iczego pragnie i czego mupragnie i czego mu potrzeba

Ten jest całkowicie wolny, który pragnie tego, co jest w stanie osiągnąć i osiąga to, czego pragnie. -Jean Jacques Rousseau
ten-jest-całkowicie-wolny-który-pragnie-tego-co-jest-w-stanie-osiągnąć-i-osiąga-to-czego-pragnie
Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie. -Dariusz Skraskowski
człowiek-wygrywa-życie-śli-pragnie-tego-czego-może-dokonać-i-dokonuje-tego-czego-pragnie
By zwyciężać, trzeba być pewnym swego celu, czyli wiedzieć, czego się pragnie; niezbędne jest też głębokie pragnienie, by to zdobyć. -Napoleon Hill
by-zwyciężać-trzeba-być-pewnym-swego-celu-czyli-wiedzieć-czego-ę-pragnie-niezbędne-jest-też-głębokie-pragnienie-by-to-zdobyć
Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie. -Platon
odwaga-jest-to-wiedza-o-tym-czego-ę-bać-trzeba-a-czego-nie
Demagog to człowiek, który obiecuje coś, czego inni nie są w stanie spełnić. -Paul Henri Spaak
demagog-to-człowiek-który-obiecuje-coś-czego-inni-nie-są-w-stanie-spełć