Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to czego pragnie i czego mu potrzeba.


nikomu-nie-wolno-drżeć-przed-nieznanym-gdyż-każdy-jest-w-stanie-zdobyć-to-czego-pragnie-i-czego-mu-potrzeba
paulo coelhonikomuniewolnodrżećprzednieznanymgdyżkażdyjeststaniezdobyćtoczegopragniemupotrzebanikomu nienie wolnowolno drżećdrżeć przedprzed nieznanymgdyż każdykażdy jestjest ww staniestanie zdobyćczego pragniepragnie ii czegoczego mumu potrzebanikomu nie wolnonie wolno drżećwolno drżeć przeddrżeć przed nieznanymgdyż każdy jestkażdy jest wjest w staniew stanie zdobyćzdobyć to czegoczego pragnie ipragnie i czegoi czego muczego mu potrzebanikomu nie wolno drżećnie wolno drżeć przedwolno drżeć przed nieznanymgdyż każdy jest wkażdy jest w staniejest w stanie zdobyćstanie zdobyć to czegozdobyć to czego pragnieczego pragnie i czegopragnie i czego mui czego mu potrzebanikomu nie wolno drżeć przednie wolno drżeć przed nieznanymgdyż każdy jest w staniekażdy jest w stanie zdobyćw stanie zdobyć to czegostanie zdobyć to czego pragniezdobyć to czego pragnie iczego pragnie i czego mupragnie i czego mu potrzeba

Ten jest całkowicie wolny, który pragnie tego, co jest w stanie osiągnąć i osiąga to, czego pragnie.Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie.By zwyciężać, trzeba być pewnym swego celu, czyli wiedzieć, czego się pragnie; niezbędne jest też głębokie pragnienie, by to zdobyć.Jeśli twoja przeszłość Cię nie zadowala, zapomnij teraz o niej. Wyobraź sobie nową historię swego życia i uwierz w nią. Skoncentruj się jedynie na chwilach, w których osiągałeś to, czego pragnąłeś - i ta siła pomoże ci zdobyć to, czego chcesz.Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie.Demagog to człowiek, który obiecuje coś, czego inni nie są w stanie spełnić.