Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca.


nikt-żywy-w-kraj-młodoś-raz-drugi-nie-wraca
stanisław wyspiańskiniktżywykrajmłodościrazdruginiewracanikt żywyżywy ww krajkraj młodościmłodości razraz drugidrugi nienie wracanikt żywy wżywy w krajw kraj młodościkraj młodości razmłodości raz drugiraz drugi niedrugi nie wracanikt żywy w krajżywy w kraj młodościw kraj młodości razkraj młodości raz drugimłodości raz drugi nieraz drugi nie wracanikt żywy w kraj młodościżywy w kraj młodości razw kraj młodości raz drugikraj młodości raz drugi niemłodości raz drugi nie wraca

Nikt żywy w kraj młodości raz dru­gi nie wraca.Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione.I żywy stąd nie wyjdzie nikt.W tych czasach dwa razy pióra temperują; raz - gdy ma się pisać, drugi raz - jak się zbyt rozpisze.Atrament jest jak kanapa, kto go raz pokosztuje, ten do niego wraca.Droga przebyta po raz drugi nigdy nie jest tak długa, jak za pierwszym razem.