Nikt, kto kocha, nie może być naz­wa­ny nie­szczęśli­wym. Na­wet nie­szczęśli­wa miłość ma swoją tęczę.


nikt-kto-kocha-nie może-być-naz­wa­ny-nie­szczęśli­wym-na­wet nie­szczęśli­wa-miłość- swoją-tęczę
james matthew barrieniktktokochanie możebyćnaz­wa­nynie­szczęśli­wymna­wet nie­szczęśli­wamiłośćma swojątęczękto kochanie może byćbyć naz­wa­nynaz­wa­ny nie­szczęśli­wymna­wet nie­szczęśli­wa miłośćmiłość ma swojąma swoją tęczęnie może być naz­wa­nybyć naz­wa­ny nie­szczęśli­wymna­wet nie­szczęśli­wa miłość ma swojąmiłość ma swoją tęczęnie może być naz­wa­ny nie­szczęśli­wymna­wet nie­szczęśli­wa miłość ma swoją tęczę

Nikt kto kocha, nie może być nazwany nieszczęśliwym. Nawet nieszczęśliwa miłość ma swoją tęczę.Słusznie naz­wałbyś szczęśli­wym te­go, kto nie po­siada wiele.Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.Nie­szczęśli­wa miłość od­ciska na nas głębo­kie piętno, lecz na­wet ta nie­szczęśli­wa miłość jak każde uczu­cie jest ulotna.Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia.Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.