Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka, bo żaden nie może tak jej znać i życzyć.


nikt-na-całym-świecie-żaden-najmędrszy-filozof-nie-poradzi-tak-młodej-osobie-jak-roztropna-matka-bo-żaden-nie-może-tak-jej-znać-i-życzyć
klementyna hoffmanowaniktnacałymświecieżadennajmędrszyfilozofnieporadzitakmłodejosobiejakroztropnamatkabomożejejznaćżyczyćnikt nana całymcałym świecieżaden najmędrszynajmędrszy filozoffilozof nienie poradziporadzi taktak młodejmłodej osobieosobie jakjak roztropnaroztropna matkabo żadenżaden nienie możemoże taktak jejjej znaćznać ii życzyćnikt na całymna całym świecieżaden najmędrszy filozofnajmędrszy filozof niefilozof nie poradzinie poradzi takporadzi tak młodejtak młodej osobiemłodej osobie jakosobie jak roztropnajak roztropna matkabo żaden nieżaden nie możenie może takmoże tak jejtak jej znaćjej znać iznać i życzyćnikt na całym świecieżaden najmędrszy filozof nienajmędrszy filozof nie poradzifilozof nie poradzi taknie poradzi tak młodejporadzi tak młodej osobietak młodej osobie jakmłodej osobie jak roztropnaosobie jak roztropna matkabo żaden nie możeżaden nie może taknie może tak jejmoże tak jej znaćtak jej znać ijej znać i życzyćżaden najmędrszy filozof nie poradzinajmędrszy filozof nie poradzi takfilozof nie poradzi tak młodejnie poradzi tak młodej osobieporadzi tak młodej osobie jaktak młodej osobie jak roztropnamłodej osobie jak roztropna matkabo żaden nie może takżaden nie może tak jejnie może tak jej znaćmoże tak jej znać itak jej znać i życzyć

My mężczyźni jesteśmy tak przyzwyczajeni do dybania zawsze i wszędzie na kobietę, że do młodej i przystojnej żaden z nas nie zbliża się bez ubocznej myśli. -Henryk Sienkiewicz
my-mężczyź-jesteśmy-tak-przyzwyczajeni-do-dybania-zawsze-i-wszędzie-na-kobietę-że-do-młodej-i-przystojnej-żaden-z-nas-nie-zbliża-ę-bez
Jako łódź na wodzie i ptak na powietrzu nie znać, gdzie przeleciał: tak głupich i gnuśnych żywota żaden ślad nie zostaje. -Piotr Skarga
jako-łódź-na-wodzie-i-ptak-na-powietrzu-nie-znać-gdzie-przeleciał-tak-głupich-i-gnuśnych-żywota-żaden-ślad-nie-zostaje
Żaden mężczyzna, który ma coś porządnego do zrobienia na świecie, nie ma dość czasu i pieniędzy na tak długie i kosztowne polowania, jak polowanie na kobiety. -George Bernard Shaw
Żaden-mężczyzna-który-coś-porządnego-do-zrobienia-na-świecie-nie-dość-czasu-i-pieniędzy-na-tak-długie-i-kosztowne-polowania-jak-polowanie
Żaden literat nigdy nie wymyślił nic tak niesłychanego, jak prawdziwe ludzkie życie. -Andrzej Strug
Żaden-literat-nigdy-nie-wymyślił-nic-tak-niesłychanego-jak-prawdziwe-ludzkie-życie