Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta.


nikt-nic-nie-czyta-a-śli-czyta-to-nic-nie-rozumie-a-śli-nawet-rozumie-to-nic-nie-pamię
stanisław lemniktnicnieczytajeślitorozumienawetpamiętanikt nicnic nienie czytajeśli czytanic nienie rozumiejeśli nawetnawet rozumienic nienie pamiętanikt nic nienic nie czytaa jeśli czytanic nie rozumiea jeśli nawetjeśli nawet rozumienic nie pamiętanikt nic nie czytaa jeśli nawet rozumie

Nikt nic nie czyta; jeśli czyta nie rozumie; jeśli rozumie natychmiast zapomina.Nikt nic nie czy­ta, a jeśli czy­ta, to nic nie ro­zumie, a jeśli na­wet ro­zumie, to nic nie pamięta.Jeśli tłumaczysz coś tak jasno, że każdy musi to zrozumieć, zawsze znajdzie się ktoś, kto nic nie rozumie.wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Nic nie umie, kto ma le­nia w rozumie.Dziewczyna nic nie wie i wszystko rozumie.