Nikt nie jest tak za­baw­nie aro­gan­cki, jak młody człowiek, który właśnie od­krył starą ideę i myśli, że to je­go własna.


nikt-nie jest tak-za­baw­nie-aro­gan­cki-jak młody-człowiek-który-właśnie-od­krył-starą-ideę-i myśli-że to ­go-własna
sydney harrisniktnie jest takza­baw­niearo­gan­ckijak młodyczłowiekktórywłaśnieod­kryłstarąideęi myśliże to je­gowłasnanikt nie jest taknie jest tak za­baw­nieza­baw­nie aro­gan­ckijak młody człowiekktóry właśniewłaśnie od­kryłod­krył starąstarą ideęideę i myśliże to je­go własnanikt nie jest tak za­baw­nienie jest tak za­baw­nie aro­gan­ckiktóry właśnie od­kryłwłaśnie od­krył starąod­krył starą ideęstarą ideę i myślinikt nie jest tak za­baw­nie aro­gan­ckiktóry właśnie od­krył starąwłaśnie od­krył starą ideęod­krył starą ideę i myśliktóry właśnie od­krył starą ideęwłaśnie od­krył starą ideę i myśli

Nikt nie jest tak zabawnie arogancki, jak młody człowiek, który właśnie odkrył starą ideę i myśli, że to jego własna.Może i jes­tem zbyt pew­ny siebie, aro­gan­cki i bez­czel­ny, ale przy­naj­mniej dzięki te­mu radzę so­bie z życiem i nie siedzę nad szklanką wódki ,by wzdychać ja­kie to ja mam wiel­kie nie­szczęście. Jeśli jes­teś nie­szczęśli­wy lub nie­szczęśli­wa to tyl­ko i wyłącznie ze swo­jej wi­ny, bo da­jesz się piep#rzyć jak pi#da.Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.czy to nie jest za­baw­ne zo­baczyć swoją własną twarz wpat­rzoną w sa­mego siebie Jednym z najlepszych lekarstw na dumę i afektację jest choroba morska. Człowiek, który musi wymiotować, nigdy nie stara się imponować.Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno.