Nikt nie jest wart czy­jegoś życia.


nikt-nie jest wart-czy­jegoś-życia
brunoniktnie jest wartczy­jegośżycianikt nie jest wartnie jest wart czy­jegośczy­jegoś życianikt nie jest wart czy­jegośnie jest wart czy­jegoś życianikt nie jest wart czy­jegoś życia

Od­chodząc z czy­jegoś życia, pa­miętaj by odejśc ze słowemNikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia.Słowo pi­sane jest tyl­ko zap­rosze­niem do czy­jegoś świata. To od ciebie za­leży czy sta­niesz się je­go spełnieniem marzeń. Bo­wiem suk­ces by­wa ratalny.Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym.Na­wet miłość nie może rościć pra­wa do czy­jegoś ser­ca ...Pil­nując czy­jegoś no­sa stwarza­my so­bie problemy.