Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą.


nikt-nie może-być-swoim-pa­nem-ale-każdy-może-być-swoim-sługą
papillondenuitniktnie możebyćswoimpa­nemalekażdymożesługąnikt nie możenie może byćbyć swoimswoim pa­nemale każdykażdy możemoże byćbyć swoimswoim sługąnikt nie może byćnie może być swoimbyć swoim pa­nemale każdy możekażdy może byćmoże być swoimbyć swoim sługąnikt nie może być swoimnie może być swoim pa­nemale każdy może byćkażdy może być swoimmoże być swoim sługąnikt nie może być swoim pa­nemale każdy może być swoimkażdy może być swoim sługą

Może kiedyś zmienię zda­nie, może mylę się swoim postępo­waniem, ale nie dbam o język.Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym.Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem Me­dycy­na może być niezłym ok­nem na nieskończoność.Być poetą znaczy być swoim własnym sędzią.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.