Nikt nie pot­ra­fi opi­sać cudze­go doświad­cze­nia. I tyl­ko o so­bie się pisze, kiedy się pisze podług Apo­loniu­sza czy podług Ce­zare­go Fran­ka. Zaw­sze będzie podług mnie...


nikt-nie pot­ra­fi-opi­ć-cudze­go-doświad­cze­nia-i tyl­ko-o so­bie ę-pisze-kiedy ę-pisze-podług-apo­loniu­sza-czy-podług
jarosław iwaszkiewiczniktnie pot­ra­fiopi­saćcudze­godoświad­cze­niai tyl­koo so­bie siępiszekiedy siępiszepodługapo­loniu­szaczyce­zare­gofran­kazaw­sze będziemnienikt nie pot­ra­finie pot­ra­fi opi­saćopi­sać cudze­gocudze­go doświad­cze­niai tyl­ko o so­bie sięo so­bie się piszekiedy się piszepisze podługpodług apo­loniu­szaapo­loniu­sza czyczy podługpodług ce­zare­goce­zare­go fran­kazaw­sze będzie podługpodług mnienikt nie pot­ra­fi opi­saćnie pot­ra­fi opi­sać cudze­goopi­sać cudze­go doświad­cze­niai tyl­ko o so­bie się piszekiedy się pisze podługpisze podług apo­loniu­szapodług apo­loniu­sza czyapo­loniu­sza czy podługczy podług ce­zare­gopodług ce­zare­go fran­kazaw­sze będzie podług mnie

Cenić się podług bogactw i dostojności, jest to rozumieć, że postument nadaje wartość rzeźbie.Mierz siły na zamiary, Nie zamiar podług sił.Podług teraźniejszego słownika: obywatel pochodzi od tego, że się bez wielu rzeczy obywać musi.Więcej ludzi żyje według zmysłów, niż podług rozumu.Pewien autor chce swe dzieło przypisać potomności, drudzy jednak wątpią, aby doszło podług tego adresu.Nikt, na­wet Ja nie pot­ra­fię opi­sać te­go co się dzieje w mo­jej głowie...