Nikt nie uzys­ka wy­bacze­nia za życie.


nikt-nie uzys­ka-wy­bacze­nia-za życie
p » terry pratchett » mortniktnie uzys­kawy­bacze­niaza życienikt nie uzys­kanie uzys­ka wy­bacze­niawy­bacze­nia za życienikt nie uzys­ka wy­bacze­nianie uzys­ka wy­bacze­nia za życienikt nie uzys­ka wy­bacze­nia za życie

Dość ciągłego przep­rasza­nia za nic, błaga­nia o rzeczy, które po­win­ny spo­tykać nas każde­go dnia.. Nikt nie po­winien pro­sić o to, co do niego już na­leży. Po tych wszys­tkich niedo­cenionych ustępstwach, prze­bacze­niach, które nie zos­tały usza­nowa­ne, przyszedł czas być szczęśliwym.Może tak właśnie kiełku­je prze­bacze­nie – nie w trium­falnym ob­ja­wieniu, ale w bólu roz­sta­nia, wyg­na­nia, ucie­czki w środ­ku nocy.Od­da­wanie te­go czys­te­go, trud­ne­go do uzys­ka­nia ludzkiego ciała niegodzi­wym postępkom jest rzeczą nędzną.Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia spróbuj mnie zrozumieć. wejść w mo­je wnętrze. uj­rzeć mo­je serce. dos­trzec mo­je marze­nia. zauważyć moją obec­ność, zaw­sze gdy jej potrzebujesz. zaw­sze, gdy wychodzę mówię: kocham cię, do zo­bacze­nia wie­czo­rem. ale... kiedyś odejdę, nag­le, bez pożeg­na­nia. szko­da życia na kłótnie, wrzas­ki. spróbuj od­puścić, gdy widzisz, że nie mam sił.Cy­nizm jest to uda­na próba zo­bacze­nia świata, ja­kim jest on w rzeczywistości.