Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok... _________________________ Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło 


nikt-nie zaj­mie-two­jego-miej­sca-w moim-ser­cu-po pros­-jest wol­ne-miej­sce-obok-słowa-mo­jego-nau­czy­ciela-ta­ki-łacho­wy
sipaniktnie zaj­mietwo­jegomiej­scaw moimser­cupo pros­tujest wol­nemiej­sceoboksłowamo­jegonau­czy­cielata­kiłacho­wywiemże do­daje­mytyl­koswo­jemyślialeto mniezagięło nikt nie zaj­mienie zaj­mie two­jegotwo­jego miej­scamiej­sca w moimw moim ser­cupo pros­tu jest wol­nejest wol­ne miej­scemiej­sce obokobok __________________________________________________ słowasłowa mo­jegomo­jego nau­czy­cielawiem że do­daje­myże do­daje­my tyl­kotyl­ko swo­jeswo­je myślimyśli aleale to mnieto mnie zagięło nikt nie zaj­mie two­jegonie zaj­mie two­jego miej­scatwo­jego miej­sca w moimmiej­sca w moim ser­cupo pros­tu jest wol­ne miej­scejest wol­ne miej­sce obokmiej­sce obok _________________________obok _________________________ słowa_________________________ słowa mo­jegosłowa mo­jego nau­czy­cielawiem że do­daje­my tyl­koże do­daje­my tyl­ko swo­jetyl­ko swo­je myśliswo­je myśli alemyśli ale to mnieale to mnie zagięło 

Choć być może nie chcesz te­go słuchać, pragnę, byś wie­dział, że na zaw­sze po­zos­ta­niesz cząstką mnie. Zasłużyłeś so­bie na szczególne miej­sce w moim ser­cu, które­go nikt nig­dy nie zajmie.-(...) wsiadaj, za­biorę cię gdzie tyl­ko chcesz. -Jest jed­no miej­sce w którym chciałbym być... -Jedziemy- mów gdzie. -...blis­ko two­jego serca Miej­sce które­go nie znam - wnętrze two­jego serca.Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół.Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ...