Nikt nie będzie cię słuchał, jeśli następnie nie będzie mógł mówić.


nikt-nie-będzie-ę-słuchał-śli-następnie-nie-będzie-mógł-mówić
edgar howeniktniebędziecięsłuchałjeślinastępniemógłmówićnikt nienie będziebędzie cięcię słuchałjeśli następnienastępnie nienie będziebędzie mógłmógł mówićnikt nie będzienie będzie ciębędzie cię słuchałjeśli następnie nienastępnie nie będzienie będzie mógłbędzie mógł mówićnikt nie będzie cięnie będzie cię słuchałjeśli następnie nie będzienastępnie nie będzie mógłnie będzie mógł mówićnikt nie będzie cię słuchałjeśli następnie nie będzie mógłnastępnie nie będzie mógł mówić

(...) I będę mógł so­bie ku­pić dużo książek i czy­tać je; będę wie­czo­rami chodził do ta­niego ki­na (...), a no­cami będę słuchał deszczu spa­dające­go na mias­to. I tak będzie aż do wios­ny. I aż do wios­ny nie będę do ni­kogo mówił o miłości.Kto nie chce, kiedy może, ten nie będzie mógł, kiedy będzie chciałIdeal­ny z nieideal­ne­go stworzo­ny Nie po­siądzie nig­dy dziec­ka ni też żony Sa­mot­ny wie­cznie będzie choć nie sam Dos­tać się mógł nie będzie do nieba bram Ten w którym sklo­nowa­ne tkwią embriony Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia.Nikt nie wy­biera tak na prawdę gdzie się rodzi, pośród ja­kiej cy­wili­zac­ji, re­ligii, kul­tu­ry, ja­kim języ­kiem będzie mówić. Nie wiń więc ich za to, co z ni­mi zro­biły pop­rzed­nie po­kole­nia i korze­nie. Nikt nie ma od­wa­gi i siły aby w po­jedynkę sadzić się na wy­rywa­nie tych korzeni.Nie jest nieszczęściem, jeśli ludzie będą cię chwalić za twoje uczynki. Nieszczęściem będzie, jeśli będziesz spełniać dobre uczynki po to, aby cię chwalono.