Nikt nie jest tak bardzo zniewolony jak ktoś, kto czuje się wolnym, podczas gdy w rzeczywistości nim nie jest.


nikt-nie-jest-tak-bardzo-zniewolony-jak-ktoś-kto-czuje-ę-wolnym-podczas-gdy-w-rzeczywistoś-nim-nie-jest
johann wolfgang goetheniktniejesttakbardzozniewolonyjakktośktoczujesięwolnympodczasgdyrzeczywistościnimjestnikt nienie jestjest taktak bardzobardzo zniewolonyzniewolony jakjak ktośkto czujeczuje sięsię wolnympodczas gdygdy ww rzeczywistościrzeczywistości nimnim nienie jestnikt nie jestnie jest takjest tak bardzotak bardzo zniewolonybardzo zniewolony jakzniewolony jak ktośkto czuje sięczuje się wolnympodczas gdy wgdy w rzeczywistościw rzeczywistości nimrzeczywistości nim nienim nie jestnikt nie jest taknie jest tak bardzojest tak bardzo zniewolonytak bardzo zniewolony jakbardzo zniewolony jak ktośkto czuje się wolnympodczas gdy w rzeczywistościgdy w rzeczywistości nimw rzeczywistości nim nierzeczywistości nim nie jestnikt nie jest tak bardzonie jest tak bardzo zniewolonyjest tak bardzo zniewolony jaktak bardzo zniewolony jak ktośpodczas gdy w rzeczywistości nimgdy w rzeczywistości nim niew rzeczywistości nim nie jest

Nikt nie jest tak bar­dzo zniewo­lony jak ktoś, kto czu­je się wol­nym, pod­czas gdy w rzeczy­wis­tości nim nie jest. -Johann Wolfgang Goethe
nikt-nie jest tak-bar­dzo-zniewo­lony-jak ktoś-kto-czu­ ę-wol­nym-pod­czas-gdy-w rzeczy­wis­toś-nim-nie jest
Nikt nie jest wolnym, kto nie jest panem samego siebie. -Matthias Claudius
nikt-nie-jest-wolnym-kto-nie-jest-panem-samego-siebie