Nikt nie może czuć się nieszczęśliwy z powodu życiowej porażki swego najlepszego przyjaciela.


nikt-nie-może-czuć-ę-nieszczęśliwy-z-powodu-życiowej-porażki-swego-najlepszego-przyjaciela
groucho marxniktniemożeczućsięnieszczęśliwypowodużyciowejporażkiswegonajlepszegoprzyjacielanikt nienie możemoże czućczuć sięsię nieszczęśliwynieszczęśliwy zz powodupowodu życiowejżyciowej porażkiporażki swegoswego najlepszegonajlepszego przyjacielanikt nie możenie może czućmoże czuć sięczuć się nieszczęśliwysię nieszczęśliwy znieszczęśliwy z powoduz powodu życiowejpowodu życiowej porażkiżyciowej porażki swegoporażki swego najlepszegoswego najlepszego przyjacielanikt nie może czućnie może czuć sięmoże czuć się nieszczęśliwyczuć się nieszczęśliwy zsię nieszczęśliwy z powodunieszczęśliwy z powodu życiowejz powodu życiowej porażkipowodu życiowej porażki swegożyciowej porażki swego najlepszegoporażki swego najlepszego przyjacielanikt nie może czuć sięnie może czuć się nieszczęśliwymoże czuć się nieszczęśliwy zczuć się nieszczęśliwy z powodusię nieszczęśliwy z powodu życiowejnieszczęśliwy z powodu życiowej porażkiz powodu życiowej porażki swegopowodu życiowej porażki swego najlepszegożyciowej porażki swego najlepszego przyjaciela

Szczęściem jest poślubić swego najlepszego przyjaciela.Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żalZastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal.Jeżeli naj­bar­dziej niewin­ne i bez­bron­ne dziec­ko nie może czuć się bez­pie­cznie w ja­kimś społeczeństwie, wówczas już nikt bez­pie­cznie czuć się w nim nie może! Dlacze­go ro­bię wszys­tko na os­tatnią chwilę ? No cóż, może to dla­tego, że lu­bię czuć ten dreszczyk emoc­ji a może pop­rostu lu­bię wy­raz twarzy tych, co wątpią, że mi się uda, gdy udo­wad­niam że ja chcę, to pot­ra­fię do­piąć swego.Nikt z Was nie jest mną, nikt nie wie, co czuję każde­go ran­ka czy wieczoru. Je­dynym, co każdy z Was może od­czuć, jest mo­ja nienawiść. Mo­ja Miłość, za­rezer­wo­wana jest tyl­ko dla jed­nej osoby.