. . . nikt nie może stracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że cały świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać.


nikt-nie-może-stracić-z-oczu-tego-czego-pragnie-nawet-kiedy-przychodzą-chwile-gdy-zdaje-ę-że-cały-świat-i-inni-są-silniejsi-sekret
paulo coelhoniktniemożestracićoczutegoczegopragnienawetkiedyprzychodząchwilegdyzdajesiężecałyświatinnisilniejsisekrettkwitymbysiępoddaćniktnikt nienie możemoże stracićstracić zz oczuoczu tegoczego pragnienawet kiedykiedy przychodząprzychodzą chwilegdy zdajezdaje sięże całycały światświat ii inniinni sąsą silniejsisekret tkwitkwi ww tymby sięsię nienie poddaćnikt nienikt nie możenie może stracićmoże stracić zstracić z oczuz oczu tegonawet kiedy przychodząkiedy przychodzą chwilegdy zdaje sięże cały światcały świat iświat i innii inni sąinni są silniejsisekret tkwi wtkwi w tymby się niesię nie poddać

Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie.Szczęścia pragnie cały świat, każdy, kogo znam, lecz dać sobie szczęścia kwiat, nikt nie może sam.Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki.Ludzie przychodzą i odchodzą, a ty nie przywiązujesz do tego większej wagi. Lecz kiedy przychodzi przyjaciel, w twoim życiu wschodzi słońce, powietrze staje się rześkie, kwiaty zakwitają, niebo się rozjaśnia, a noc staje się głębsza. Cała ziemia się ożywia i nawet ptaki śpiewają radośniej.