Nikt nie może zmierzyć miłości żyjącej w sercu człowieka i jego odpowiedzialności za zmarnowaną miłość.


nikt-nie-może-zmierzyć-miłoś-żyjącej-w-sercu-człowieka-i-jego-odpowiedzialnoś-za-zmarnowaną-miłość
michel quoistniktniemożezmierzyćmiłościżyjącejsercuczłowiekajegoodpowiedzialnościzazmarnowanąmiłośćnikt nienie możemoże zmierzyćzmierzyć miłościmiłości żyjącejżyjącej ww sercusercu człowiekaczłowieka ii jegojego odpowiedzialnościodpowiedzialności zaza zmarnowanązmarnowaną miłośćnikt nie możenie może zmierzyćmoże zmierzyć miłościzmierzyć miłości żyjącejmiłości żyjącej wżyjącej w sercuw sercu człowiekasercu człowieka iczłowieka i jegoi jego odpowiedzialnościjego odpowiedzialności zaodpowiedzialności za zmarnowanąza zmarnowaną miłośćnikt nie może zmierzyćnie może zmierzyć miłościmoże zmierzyć miłości żyjącejzmierzyć miłości żyjącej wmiłości żyjącej w sercużyjącej w sercu człowiekaw sercu człowieka isercu człowieka i jegoczłowieka i jego odpowiedzialnościi jego odpowiedzialności zajego odpowiedzialności za zmarnowanąodpowiedzialności za zmarnowaną miłośćnikt nie może zmierzyć miłościnie może zmierzyć miłości żyjącejmoże zmierzyć miłości żyjącej wzmierzyć miłości żyjącej w sercumiłości żyjącej w sercu człowiekażyjącej w sercu człowieka iw sercu człowieka i jegosercu człowieka i jego odpowiedzialnościczłowieka i jego odpowiedzialności zai jego odpowiedzialności za zmarnowanąjego odpowiedzialności za zmarnowaną miłość

Wielkość człowieka możemy zmierzyć przez wypróbowanie jego najsłabszych stron. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
wielkość-człowieka-możemy-zmierzyć-przez-wypróbowanie-jego-najsłabszych-stron
Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II
miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada. -Augustyn Św
człowiek-nie-może-niczego-nauczyć-drugiego-człowieka-może-mu-tylko-dopomóc-wyszukać-prawdę-we-własnym-sercu-żeli-ją-posiada
Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli. -Ulpian z Tyru
nikt-nie-ponosi-odpowiedzialnoś-za-swoje-myśli
Żadnym darem nie kupi się miłości człowieka, jeśli odjęto mu miłość własną. Człowiek przekupiony może tylko nienawidzić tego, kto go przekupił. -John Steinbeck
Żadnym-darem-nie-kupi-ę-miłoś-człowieka-śli-odjęto-mu-miłość-własną-człowiek-przekupiony-może-tylko-nienawidzić-tego-kto-go
Klasę człowieka można zmierzyć tym, co go wyprowadza z równowagi. -Aleksander Pope
klasę-człowieka-można-zmierzyć-tym-co-go-wyprowadza-z-równowagi