Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka.


nikt-nie-posiada-boga-tak-aby-nie-musiał-na-niego-czekać-a-jednak-nikt-by-też-na-pana-boga-nie-czekał-gdyby-nie-wiedział-że-on-już-od-dawna-na
dietrich bonhoefferniktnieposiadabogatakabymusiałnaniegoczekaćjednakniktbyteżpanaczekałgdybywiedziałżeonjużoddawnaniegoczekanikt nienie posiadaposiada bogaboga takaby nienie musiałmusiał nana niegoniego czekaćjednak niktnikt byby teżteż nana panapana bogaboga nienie czekałgdyby nienie wiedziałże onon jużjuż odod dawnadawna nana niegoniego czekanikt nie posiadanie posiada bogaposiada boga takaby nie musiałnie musiał namusiał na niegona niego czekaća jednak niktjednak nikt bynikt by teżby też nateż na panana pana bogapana boga nieboga nie czekałgdyby nie wiedziałże on jużon już odjuż od dawnaod dawna nadawna na niegona niego czeka

To już jest okropne: nie wierzę w Boga, a jednak żyję i myślę tak, jakbym w Niego wierzył.Ludzie błagają Boga o zdrowie. Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach.Wydaje mi się, że istnieją dwa rodzaje mędrków: modnisie, co wypierają się Boga, wierząc w niego, oraz poniektórzy kaznodzieje, co głosząc Boga wcale weń nie wierzą.Kto posiadł choć ziarnko prawdy, nie ma prawa skrywać go przed innymi: ono już nie należy do niego, lecz do Boga.Kto po­siadł choćby ziaren­ko praw­dy, nie ma pra­wa skry­wać go przed in­ny­mi: ono już nie na­leży do niego, lecz do Boga.Za­letą jest pil­no­wanie skar­bu, choć jeszcze nie zdo­byte­go, bo nikt nie po­wie­dział, że już nie war­to na niego uważać...