Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.


nikt-nie-potrafi-kłamać-nikt-nie-potrafi-niczego-ukryć-żeli-patrzy-komuś-prosto-w-oczy-a-każda-kobieta-posiadająca-choć-odrobinę-wrażliwoś
paulo coelhoniktniepotrafikłamaćniktniczegoukryćjeżelipatrzykomuśprostooczykażdakobietaposiadającachoćodrobinęwrażliwościczytaćoczuzakochanegomężczyznynawetjeśliprzejawytejmiłościbywajączasemabsurdalnenikt nienie potrafipotrafi kłamaćnikt nienie potrafipotrafi niczegoniczego ukryćjeżeli patrzypatrzy komuśkomuś prostoprosto ww oczykażda kobietakobieta posiadającaposiadająca choćchoć odrobinęodrobinę wrażliwościwrażliwości potrafipotrafi czytaćczytać zz oczuoczu zakochanegozakochanego mężczyznynawet jeślijeśli przejawyprzejawy tejtej miłościmiłości bywająbywają czasemczasem absurdalnenikt nie potrafinie potrafi kłamaćnikt nie potrafinie potrafi niczegopotrafi niczego ukryćjeżeli patrzy komuśpatrzy komuś prostokomuś prosto wprosto w oczya każda kobietakażda kobieta posiadającakobieta posiadająca choćposiadająca choć odrobinęchoć odrobinę wrażliwościodrobinę wrażliwości potrafiwrażliwości potrafi czytaćpotrafi czytać zczytać z oczuz oczu zakochanegooczu zakochanego mężczyznynawet jeśli przejawyjeśli przejawy tejprzejawy tej miłościtej miłości bywająmiłości bywają czasembywają czasem absurdalne

Postępowca nikt nie potrafi uzdrowić. Nawet powtarzająca się panika, w jaka wprawia go postęp. -Mikołaj Gomez Davilla
postępowca-nikt-nie-potrafi-uzdrowić-nawet-powtarzająca-ę-panika-w-jaka-wprawia-go-postęp
Nikt, nawet sam malarz nie potrafi wyjaśnić tego jedynego co w obrazie jest naprawdę istotne... -Georges Braque
nikt-nawet-sam-malarz-nie-potrafi-wyjaść-tego-jedynego-co-w-obrazie-jest-naprawdę-istotne
Mężczyzna ani w połowie nie potrafi tak kłamać i przysięgać jak kobieta. -Geoffrey Chaucer
mężczyzna-ani-w-połowie-nie-potrafi-tak-kłamać-i-przysięgać-jak-kobieta
Ten, który coś potrafi, robi to. Kiedy nie potrafi, uczy innych. -George Bernard Shaw
ten-który-coś-potrafi-robi-to-kiedy-nie-potrafi-uczy-innych
W naszym życiu nikt nie potrafi nauczyć się rezygnacji z oklasków. -Henryk Mann
w-naszym-życiu-nikt-nie-potrafi-nauczyć-ę-rezygnacji-z-oklasków