Nikt nie spojrzał prawdzie w oczy, bo ona ma tylko oczodoły.


nikt-nie-spojrzał-prawdzie-w-oczy-bo-ona-tylko-oczodoły
stanisław jerzy lecniktniespojrzałprawdzieoczyboonatylkooczodołynikt nienie spojrzałspojrzał prawdzieprawdzie ww oczybo onaona mama tylkotylko oczodołynikt nie spojrzałnie spojrzał prawdziespojrzał prawdzie wprawdzie w oczybo ona maona ma tylkoma tylko oczodołynikt nie spojrzał prawdzienie spojrzał prawdzie wspojrzał prawdzie w oczybo ona ma tylkoona ma tylko oczodołynikt nie spojrzał prawdzie wnie spojrzał prawdzie w oczybo ona ma tylko oczodoły

Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz.Wszys­cy słyszą: -To ona zos­ta­nie tu­taj. To ona będzie się tobą opieko­wać na sta­rość. Ta, którą tak bar­dzo nienawidzisz. A ja słyszę w głowie: -Tyl­ko ona, bo tyl­ko jej nikt nie pokocha.Tylko prawdzie od lat do twarzy bez szat.Ona kocha przez lata, on zaś przez czas krótki, lecz ona, tylko ona ponosi wszelkie skutki.Myślą że są lep­si, lep­si nie są, spójrz mi w oczy, nikt mi te­go nie dał, nikt mi te­go nie za­bie­rze, bo żyć god­nie, to nie znaczy nie upa­dać, nasze ry­my są zabójcze jak os­trze gilotyny.Spoj­rzałam jej w oczy a ona zgwałciła mnie swoim spojrzeniem. W jed­nej chwili owładnęło mną sek­sual­ne podniecenie. Nig­dy nie ubolewałam nad tym, że jes­tem lesbą. Wi­dać było po niej, że ona też nie, na pewno.