Nikt nie wie, jak mu się życie ułoży. O śmierci niechybnej wszyscy wiedzą; jest to jedyne, czego jesteśmy pewni i do czego możemy bez powodu się przygotowywać.


nikt-nie-wie-jak-mu-ę-życie-ułoży-o-śmierci-niechybnej-wszyscy-wiedzą-jest-to-jedyne-czego-jesteśmy-pewni-i-do-czego-możemy-bez-powodu-ę
trygve gulbranssenniktniewiejakmusiężycieułożyśmierciniechybnejwszyscywiedząjesttojedyneczegojesteśmypewnidomożemybezpowoduprzygotowywaćnikt nienie wiejak mumu sięsię życieżycie ułożyo śmierciśmierci niechybnejniechybnej wszyscywszyscy wiedzączego jesteśmyjesteśmy pewnipewni ii dodo czegoczego możemymożemy bezbez powodupowodu sięsię przygotowywaćnikt nie wiejak mu sięmu się życiesię życie ułożyo śmierci niechybnejśmierci niechybnej wszyscyniechybnej wszyscy wiedząjest to jedyneczego jesteśmy pewnijesteśmy pewni ipewni i doi do czegodo czego możemyczego możemy bezmożemy bez powodubez powodu siępowodu się przygotowywać

Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie.Klasyka, to to, co wszyscy chcieliby przeczytać i czego nikt nie czyta.Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcąOdkrycie polega na tym, aby zobaczyć to, co wszyscy widzieli, i pomyśleć to, czego nie pomyślał nikt.Aż do dnia śmierci nie możemy być pewni swojej odwagi.