Nikt nie zna prawdziwego wieku ludzkości, ale wszyscy zgadzają się z tym, że jest ona wystarczająco stara, by być mądrzejszą.


nikt-nie-zna-prawdziwego-wieku-ludzkoś-ale-wszyscy-zgadzają-ę-z-tym-że-jest-ona-wystarczająco-stara-by-być-mądrzejszą
roger babsonniktnieznaprawdziwegowiekuludzkościalewszyscyzgadzająsiętymżejestonawystarczającostarabybyćmądrzejsząnikt nienie znazna prawdziwegoprawdziwego wiekuwieku ludzkościale wszyscywszyscy zgadzajązgadzają sięz tymże jestjest onaona wystarczającowystarczająco staraby byćbyć mądrzejsząnikt nie znanie zna prawdziwegozna prawdziwego wiekuprawdziwego wieku ludzkościale wszyscy zgadzająwszyscy zgadzają sięzgadzają się zsię z tymże jest onajest ona wystarczającoona wystarczająco staraby być mądrzejsząnikt nie zna prawdziwegonie zna prawdziwego wiekuzna prawdziwego wieku ludzkościale wszyscy zgadzają sięwszyscy zgadzają się zzgadzają się z tymże jest ona wystarczającojest ona wystarczająco staranikt nie zna prawdziwego wiekunie zna prawdziwego wieku ludzkościale wszyscy zgadzają się zwszyscy zgadzają się z tymże jest ona wystarczająco stara

Cnota musiała być niezmiernie stara dama, bo wszyscy ją poważąją tylko, a nikt jej nie chce.Wszyscy znają korzyść pożytecznego, ale nikt nie zna pożytku nieużytecznego.Żyć długo chcą wszyscy, ale nikt nie chce być starym.Żyć długo chcą wszyscy, ale starym nikt nie chce być.Pojawienie się prawdziwego geniuszu na świecie łatwo poznać po tym, że wszyscy głupcy zawierają przeciw niemu porozumienie.Wszyscy uważają że nasza cywilizacja jest bardzo stara ale wystarczy cofnąć się o kilka wnuczek kilku dziadków żeby znaleźć się w średniowieczu.