Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.


nikt-niech-nie-o-sobie-wyższego-mniemania-ż-należy-lecz-niech-sądzi-o-sobie-trzeźwo-według-miary-jaką-bóg-każdemu-w-wierze-wyznaczył
paweł z tarsu Śwniktniechniesobiewyższegomniemanianiżnależyleczsądzitrzeźwowedługmiaryjakąbógkażdemuwierzewyznaczyłnikt niechniech nienie mao sobiesobie wyższegowyższego mniemaniamniemania niżniż należylecz niechniech sądzisądzi oo sobiesobie trzeźwotrzeźwowedługwedług miaryjaką bógbóg każdemukażdemu ww wierzewierze wyznaczyłnikt niech nieniech nie manie ma oma o sobieo sobie wyższegosobie wyższego mniemaniawyższego mniemania niżmniemania niż należylecz niech sądziniech sądzi osądzi o sobieo sobie trzeźwosobie trzeźwowedług miaryjaką bóg każdemubóg każdemu wkażdemu w wierzew wierze wyznaczyłnikt niech nie maniech nie ma onie ma o sobiema o sobie wyższegoo sobie wyższego mniemaniasobie wyższego mniemania niżwyższego mniemania niż należylecz niech sądzi oniech sądzi o sobiesądzi o sobie trzeźwoo sobie trzeźwojaką bóg każdemu wbóg każdemu w wierzekażdemu w wierze wyznaczyłnikt niech nie ma oniech nie ma o sobienie ma o sobie wyższegoma o sobie wyższego mniemaniao sobie wyższego mniemania niżsobie wyższego mniemania niż należylecz niech sądzi o sobieniech sądzi o sobie trzeźwosądzi o sobie trzeźwojaką bóg każdemu w wierzebóg każdemu w wierze wyznaczył

Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym.Aut bibat, aut abeat-niech pije albo niech sobie idzie.Dot­knij mnie jak nikt dotąd Otul mnie kołdrą swych ramion przyk­ryj pie­rzyną pocałunków Dłonią swą tak delikatnie Wędruj po niez­na­nych lądach Poz­na­waj mnie po kawałku Us­ta niech roz­grze­wają skórę Dreszcze po­zos­ta­wiając ciepłe I ciało ryt­micznie drgające Niech za­leje nas rozkosz Niech znik­nie świat Niech bra­kuje tchu Niech ciszę wy­pełni krzyk Niech po­wiet­rze znów drży A ty… bądź we mnie… bądź we mnie… Ty Niech nikt nie mówi mi jaką drogą mam iść, sam wy­bieram kieru­nek me­go rozwoju.Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy-