Nikt nigdy nie wyrzekł się Boga na łożu śmierci; ten prosty fakt stanowi najlepszy argument w sporach z ateistami.


nikt-nigdy-nie-wyrzekł-ę-boga-na-łożu-śmierci-ten-prosty-fakt-stanowi-najlepszy-argument-w-sporach-z-ateistami
hannah moreniktnigdyniewyrzekłsięboganałożuśmiercitenprostyfaktstanowinajlepszyargumentsporachateistaminikt nigdynigdy nienie wyrzekłwyrzekł sięsię bogaboga nana łożułożu śmierciten prostyprosty faktfakt stanowistanowi najlepszynajlepszy argumentargument ww sporachsporach zz ateistaminikt nigdy nienigdy nie wyrzekłnie wyrzekł sięwyrzekł się bogasię boga naboga na łożuna łożu śmierciten prosty faktprosty fakt stanowifakt stanowi najlepszystanowi najlepszy argumentnajlepszy argument wargument w sporachw sporach zsporach z ateistaminikt nigdy nie wyrzekłnigdy nie wyrzekł sięnie wyrzekł się bogawyrzekł się boga nasię boga na łożuboga na łożu śmierciten prosty fakt stanowiprosty fakt stanowi najlepszyfakt stanowi najlepszy argumentstanowi najlepszy argument wnajlepszy argument w sporachargument w sporach zw sporach z ateistaminikt nigdy nie wyrzekł sięnigdy nie wyrzekł się boganie wyrzekł się boga nawyrzekł się boga na łożusię boga na łożu śmierciten prosty fakt stanowi najlepszyprosty fakt stanowi najlepszy argumentfakt stanowi najlepszy argument wstanowi najlepszy argument w sporachnajlepszy argument w sporach zargument w sporach z ateistami

Ludzie stają się ateistami, gdy odkrywają, że są lepsi od Pana Boga. -Pierre Joseph Prondhon
ludzie-stają-ę-ateistami-gdy-odkrywają-że-są-lepsi-od-pana-boga
Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka. -Dietrich Bonhoeffer
nikt-nie-posiada-boga-tak-aby-nie-musiał-na-niego-czekać-a-jednak-nikt-by-też-na-pana-boga-nie-czekał-gdyby-nie-wiedział-że-on-już-od-dawna-na
Moda stanowi najlepszy sondaż: mówi ona bowiem językiem, jakiego nie znają inne sondaże, językiem podświadomości. -Francoise Giroud
moda-stanowi-najlepszy-sondaż-mówi-ona-bowiem-językiem-jakiego-nie-znają-inne-sondaże-językiem-podświadomoś
Gdyby śmierci nie było, nikt z nas by już nie żył przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać. -Jan Twardowski
gdyby-śmierci-nie-było-nikt-z-nas-by-już-nie-żył-przemijamy-jak-wszystko-by-w-ten-sposób-przetrwać
Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył. Przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać. -Jan Twardowski
gdyby-śmierci-nie-było-nikt-z-nas-by-już-nie-żył-przemijamy-jak-wszystko-by-w-ten-sposób-przetrwać
Według mnie, ten najlepszy, co się najmniej chwali. -Ignacy Krasicki
według-mnie-ten-najlepszy-co-ę-najmniej-chwali