Nikt z Was nie jest mną, nikt nie wie, co czuję każde­go ran­ka czy wieczoru. Je­dynym, co każdy z Was może od­czuć, jest mo­ja nienawiść. Mo­ja Miłość, za­rezer­wo­wana jest tyl­ko dla jed­nej osoby.


nikt-z was-nie jest mną-nikt-nie wie-co czuję-każde­go-ran­ka-czy-wieczoru-je­dynym-co każdy-z was-może-od­czuć-jest mo­ja
brunoniktz wasnie jest mnąniktnie wieco czujękażde­goran­kaczywieczoruje­dynymco każdymożeod­czućjest mo­janienawiśćmo­jamiłośćza­rezer­wo­wanajest tyl­kodlajed­nejosobynikt z wasz was nie jest mnąnikt nie wieco czuję każde­gokażde­go ran­karan­ka czyczy wieczoruco każdy z wasz was możemoże od­czućjest mo­ja nienawiśćmo­ja miłośćza­rezer­wo­wana jest tyl­kojest tyl­ko dladla jed­nejjed­nej osobynikt z was nie jest mnąco czuję każde­go ran­kakażde­go ran­ka czyran­ka czy wieczoruco każdy z was możez was może od­czućza­rezer­wo­wana jest tyl­ko dlajest tyl­ko dla jed­nejdla jed­nej osoby

Ni­by mil­cze­nie jest złotem, ja się zas­ta­nawiam, czy nie sreb­rem. Czy nie le­piej jest dzielić się swoimi myśla­mi , na­wet jeżeli nie każdy jest w sta­nie je odeb­rać pra­widłowo? Wielu mędrców wciąż mil­czy, być może dla­tego są pos­trze­gani ja­ko głup­cy, bo nikt nie zna ich myśli? Uciekam w swój zakamarek, za­bieram ze sobą swo­je odczucia i tyl­ko jed­na oso­ba,która jest tam...... Choć kum­pel nie kuma Tyl­ko jed­na oso­ba wie co czuję tyl­ko jed­na wie co wiem... zagadka...Podzi­wiała ją i była strasznie o nią zazdrosna. Chciała ją mieć tyl­ko dla siebie. Chciała żeby nikt nie poz­nał jej bliżej i nie do­wie­dział się ja­ka jest. Czuła, że każdy, kto ją poz­na, także zechce mieć ją tyl­ko dla siebie...Człowieka za­pom­niane­go mrok miłosier­nie pogrąża w swych odmętach. Nikt nie wie, dokąd człowiek ten zmie­rza lub skąd przy­bywa. Może poszu­kiwać praw­dy i ją wy­powie­dzieć, tyl­ko on jest wol­ny, tyl­ko on jest praw­domówny, tyl­ko on jest ze sobą w zgodzie.Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Ale dla niektórych is­tnieje tyl­ko ta jed­na, je­dyna oso­ba, od początku do końca. Nikt in­ny nie pa­suje. Nikt in­ny nie tra­fia do ser­ca w ten sposób i nie żyje w nim. ~No­ra Ro­ber­ts ,,Smak chwili