Niszcząc ciało płodu, niszczy­my narzędzie duszy.


niszcząc-ciało-płodu-niszczy­my-narzędzie-duszy
jerzy kuncewiczniszczącciałopłoduniszczy­mynarzędzieduszyniszcząc ciałociało płoduniszczy­my narzędzienarzędzie duszyniszcząc ciało płoduniszczy­my narzędzie duszy

ciało to śmie­szne narzędzie priory­tet przet­rwa­nia po­nad pięknem  -one drop for all
ciało-to śmie­szne-narzędzie-priory­tet-przet­rwa­nia-po­nad-pięknem 
kiedyś tak bar­dzo chciałeś poz­nać me ser­ce ciało i duszę... ser­ce raz złamałeś, ciało dos­tałeś, a duszy... już nie chciałeś. -wesolutka214
kiedyś-tak-bar­dzo-chciałeś-poz­nać-me ser­-ciało-i duszę-ser­ raz-złamałeś-ciało-­łeś-a duszy-już nie chciałeś
Ciało jest narzędziem duszy. -Plutarch
ciało-jest-narzędziem-duszy
Szukamy najpierw duszy w kobiecie, ale potem bierzemy ciało. -Pitigrilli
szukamy-najpierw-duszy-w-kobiecie-ale-potem-bierzemy-ciało
niektórzy jeszcze nie roz­winęli się umysłowo od cza­su płodu  -badtomek
niektórzy-jeszcze-nie roz­winęli ę-umysłowo-od cza­su-płodu 
Szu­kamy naj­pierw duszy w ko­biecie, ale po­tem bie­rze­my ciało. -Pitigrilli
szu­kamy-naj­pierw-duszy-w ko­biecie-ale-po­tem-bie­rze­my-ciało