Niszcząc ciało płodu, niszczy­my narzędzie duszy.


niszcząc-ciało-płodu-niszczy­my-narzędzie-duszy
jerzy kuncewiczniszczącciałopłoduniszczy­mynarzędzieduszyniszcząc ciałociało płoduniszczy­my narzędzienarzędzie duszyniszcząc ciało płoduniszczy­my narzędzie duszy

ciało to śmie­szne narzędzie priory­tet przet­rwa­nia po­nad pięknem kiedyś tak bar­dzo chciałeś poz­nać me ser­ce ciało i duszę... ser­ce raz złamałeś, ciało dos­tałeś, a duszy... już nie chciałeś.Ciało jest narzędziem duszy.Szukamy najpierw duszy w kobiecie, ale potem bierzemy ciało.niektórzy jeszcze nie roz­winęli się umysłowo od cza­su płodu Szu­kamy naj­pierw duszy w ko­biecie, ale po­tem bie­rze­my ciało.