no­woczes­na ludzkość zmęczo­na i cho­ra no­woczes­ny człowiek no­wocześnie skona 


no­woczes­na-ludzkość-zmęczo­na-i cho­ra-no­woczes­ny-człowiek-no­wocześnie-skona 
masanoriino­woczes­naludzkośćzmęczo­nai cho­rano­woczes­nyczłowiekno­wocześnieskona no­woczes­na ludzkośćludzkość zmęczo­nazmęczo­na i cho­rai cho­ra no­woczes­nyno­woczes­ny człowiekczłowiek no­wocześnieno­wocześnie skona no­woczes­na ludzkość zmęczo­naludzkość zmęczo­na i cho­razmęczo­na i cho­ra no­woczes­nyi cho­ra no­woczes­ny człowiekno­woczes­ny człowiek no­wocześnieczłowiek no­wocześnie skona no­woczes­na ludzkość zmęczo­na i cho­raludzkość zmęczo­na i cho­ra no­woczes­nyzmęczo­na i cho­ra no­woczes­ny człowieki cho­ra no­woczes­ny człowiek no­wocześnieno­woczes­ny człowiek no­wocześnie skona no­woczes­na ludzkość zmęczo­na i cho­ra no­woczes­nyludzkość zmęczo­na i cho­ra no­woczes­ny człowiekzmęczo­na i cho­ra no­woczes­ny człowiek no­wocześniei cho­ra no­woczes­ny człowiek no­wocześnie skona 

(...)był on No­woczes­ny Sok­ra­tes: Wiem, że in­ni nic nie wiedzą.Nie ma sztu­ki no­woczes­nej - jest tyl­ko dob­ra lub zła sztuka.For­muła sztu­ki no­woczes­nej stała się bar­dzo pros­ta: pro­wokac­ja plus reklama.Cu­da no­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­ji. Strzeż nas, Boże od te­go wszystkiego.Nie można brnąć bez­kry­tycznie w tzw. no­woczes­ność, bo ona jest pełna fałszu i bie­rze ludzi w niewolę.