No­wy początek jest końcem te­go co było 


no­wy-początek-jest końcem-te­go-co było 
samothnickno­wypoczątekjest końcemte­goco było no­wy początekpoczątek jest końcemjest końcem te­gote­go co było no­wy początek jest końcempoczątek jest końcem te­gojest końcem te­go co było no­wy początek jest końcem te­gopoczątek jest końcem te­go co było no­wy początek jest końcem te­go co było 

Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego!Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej.I tak cokolwiek rodzi się pod słońcem Ledwie żyć pocznie, aż początek końcem.Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania.Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek?W pew­nym mo­men­cie zaczy­nasz za bar­dzo czuć, że czas mi­ja, że ucieka, że nie da się go do­gonić. Od zaw­sze wie­działeś, że są godzi­ny, że za każdym ra­zem mi­ja ko­lej­na. Ale, uwierz mój przy­jacielu, to, co te­raz czuję to coś zu­pełnie in­ne­go. To strach przed niez­na­nym, to strach przed końcem. Końcem, które­go nie zap­la­nowałam so­bie, nie wy­myśliłam, bez­czel­nym i nieubłaganym. Końcem ta­kim, jak wszystkie...