Noc­ne widoki Ulicą przechadzająca się sta­ruszka z obłędem w oczach. Ub­ra­na w krwistą sukienkę ob­leczoną w płaszcz sza­rości niecodzien­nej bez guzików. Szpil­ki ma­lino­we, sta­romod­ny ka­pelusz, rzęsy doczepiane i tyl­ko star­szej Pa­ni wspom­nienia mącące w rozumie przyćmiewają uliczne latarnie.


noc­ne-widoki-ulicą-przechadzająca ę-sta­ruszka-z-obłędem-w oczach-ub­ra­na-w krwistą-sukienkę-ob­leczoną-w płaszcz-sza­roś
lunalovenoc­newidokiulicąprzechadzająca sięsta­ruszkaobłędemw oczachub­ra­naw krwistąsukienkęob­leczonąw płaszczsza­rościniecodzien­nejbezguzikówszpil­kima­lino­westa­romod­nyka­peluszrzęsydoczepianetyl­kostar­szejpa­niwspom­nieniamącącew rozumieprzyćmiewająulicznelatarnienoc­ne widokiwidoki ulicąulicą przechadzająca sięprzechadzająca się sta­ruszkasta­ruszka zz obłędemobłędem w oczachub­ra­na w krwistąw krwistą sukienkęsukienkę ob­leczonąob­leczoną w płaszczw płaszcz sza­rościsza­rości niecodzien­nejniecodzien­nej bezbez guzikówszpil­ki ma­lino­westa­romod­ny ka­peluszrzęsy doczepianedoczepiane ii tyl­kotyl­ko star­szejstar­szej pa­nipa­ni wspom­nieniawspom­nienia mącącemącące w rozumiew rozumie przyćmiewająprzyćmiewają uliczneuliczne latarnienoc­ne widoki ulicąwidoki ulicą przechadzająca sięulicą przechadzająca się sta­ruszkaprzechadzająca się sta­ruszka zsta­ruszka z obłędemz obłędem w oczachub­ra­na w krwistą sukienkęw krwistą sukienkę ob­leczonąsukienkę ob­leczoną w płaszczob­leczoną w płaszcz sza­rościw płaszcz sza­rości niecodzien­nejsza­rości niecodzien­nej bezniecodzien­nej bez guzikówrzęsy doczepiane idoczepiane i tyl­koi tyl­ko star­szejtyl­ko star­szej pa­nistar­szej pa­ni wspom­nieniapa­ni wspom­nienia mącącewspom­nienia mącące w rozumiemącące w rozumie przyćmiewająw rozumie przyćmiewają uliczneprzyćmiewają uliczne latarnie

Jes­tem prze­kona­ny, że Bib­lia sta­je się tym piękniej­sza, im le­piej się ją rozumie. -Johann Wolfgang Goethe
jes­tem-prze­kona­ny-że bib­lia-sta­ ę-tym-piękniej­sza-im ­piej ę-ją rozumie
Gdy­by ogień był w sta­nie usunąć niepot­rzeb­ne wspom­nienia, mo­ja przeszłość już daw­no stanęłaby w płomieniach. {19.02.2015}  -watchingmefall
gdy­by-ogień-był-w sta­nie-usunąć-niepot­rzeb­ne-wspom­nienia-mo­ja-przeszłość-już-daw­no-stanęłaby-w płomieniach-19022015