Noc jak ta, Marze­nia jak pa­pieros, Spa­lają się po­woli, Tak jak ja, Dym jak zaw­sze, Przy­pomi­na mi Ciebie, I choć wiem, Że MY to już JA, My to te­raz po­piół w po­piel­niczce, Do­gasam po­woli, Pozwól mi się zapomnieć.


noc-jak -marze­nia-jak pa­pieros-spa­lają ę-po­woli-tak-jak ja-dym-jak zaw­sze-przy­pomi­na-mi ciebie-i-choć-wiem-Że-my to już-ja
astermoniusnocjak tamarze­niajak pa­pierosspa­lają siępo­wolitakjak jadymjak zaw­szeprzy­pomi­nami ciebiechoćwiememy to jużjamyto te­razpo­piółw po­piel­niczcedo­gasampozwólmi sięzapomniećnoc jak tamarze­nia jak pa­pierosspa­lają się po­wolitak jak jadym jak zaw­szeprzy­pomi­na mi ciebiei choćchoć wiemŻe my to jużmy to już jamy to te­razto te­raz po­piółpo­piół w po­piel­niczcedo­gasam po­wolipozwól mi sięmi się zapomnieći choć wiemŻe my to już jamy to te­raz po­piółto te­raz po­piół w po­piel­niczcepozwól mi się zapomnieć