Noc roz­sy­pała gwiaz­dy na niebie dwie is­kry płomien­ny ta­niec zaczyna wiatr w pościeli fa­luje i kwiat lo­tosu rozchyla us­ta­mi gładź ra­mion jedwab zwie­dzaj każdy zakamarek drżenie przy­jem­nie przeszywa myśli krzyczą osza­lałe


noc-roz­sy­pała-gwiaz­dy-na niebie-dwie-is­kry-płomien­ny-­niec-zaczyna-wiatr-w pościeli-fa­luje-i-kwiat-lo­tosu-rozchyla-us­­mi
malusia_035nocroz­sy­pałagwiaz­dyna niebiedwieis­krypłomien­nyta­nieczaczynawiatrw pościelifa­lujekwiatlo­tosurozchylaus­ta­migładźra­mionjedwabzwie­dzajkażdyzakamarekdrżenieprzy­jem­nieprzeszywamyślikrzycząosza­lałejeszczejeszczegorącyod­dechpieściroz­pa­lonejużciałopłonęwni­kajwe mniezjed­noczz drga­niemde­lek­tując sięcichymjękiempożąda­niasta­jemy sięsobąnawza­jem2052016malusia035 noc roz­sy­pałaroz­sy­pała gwiaz­dygwiaz­dy na niebiena niebie dwiedwie is­kryis­kry płomien­nypłomien­ny ta­niecta­niec zaczynazaczyna wiatrwiatr w pościeliw pościeli fa­lujefa­luje ii kwiatkwiat lo­tosulo­tosu rozchylarozchyla us­ta­mius­ta­mi gładźgładź ra­mionra­mion jedwabjedwab zwie­dzajzwie­dzaj każdykażdy zakamarekzakamarek drżeniedrżenie przy­jem­nieprzy­jem­nie przeszywaprzeszywa myślimyśli krzycząkrzyczą osza­lałeosza­lałegorącygorący od­dechod­dech pieścipieści roz­pa­loneroz­pa­lone jużjuż ciałociało płonępłonę wni­kajwni­kaj we mniewe mnie zjed­noczzjed­nocz z drga­niemz drga­niem myślimyśli de­lek­tując sięde­lek­tując się cichymcichym jękiemjękiem pożąda­niapożąda­nia sta­jemy sięsta­jemy się sobąsobą nawza­jemmalusia_035  noc roz­sy­pała gwiaz­dyroz­sy­pała gwiaz­dy na niebiegwiaz­dy na niebie dwiena niebie dwie is­krydwie is­kry płomien­nyis­kry płomien­ny ta­niecpłomien­ny ta­niec zaczynata­niec zaczyna wiatrzaczyna wiatr w pościeliwiatr w pościeli fa­lujew pościeli fa­luje ifa­luje i kwiati kwiat lo­tosukwiat lo­tosu rozchylalo­tosu rozchyla us­ta­mirozchyla us­ta­mi gładźus­ta­mi gładź ra­miongładź ra­mion jedwabra­mion jedwab zwie­dzajjedwab zwie­dzaj każdyzwie­dzaj każdy zakamarekkażdy zakamarek drżeniezakamarek drżenie przy­jem­niedrżenie przy­jem­nie przeszywaprzy­jem­nie przeszywa myśliprzeszywa myśli krzycząmyśli krzyczą osza­lałekrzyczą osza­lałegorący od­dechgorący od­dech pieściod­dech pieści roz­pa­lonepieści roz­pa­lone jużroz­pa­lone już ciałojuż ciało płonęciało płonę wni­kajpłonę wni­kaj we mniewni­kaj we mnie zjed­noczwe mnie zjed­nocz z drga­niemzjed­nocz z drga­niem myśliz drga­niem myśli de­lek­tując sięmyśli de­lek­tując się cichymde­lek­tując się cichym jękiemcichym jękiem pożąda­niajękiem pożąda­nia sta­jemy siępożąda­nia sta­jemy się sobąsta­jemy się sobą nawza­jem

Do­tykiem sprawiasz że cała drżę spoj­rze­niem roz­pa­lasz mnie błądź pal­ca­mi po mym ciele zwie­dzaj odkrywaj smakuj us­ta­mi gładź jed­wabne ramiona płyńmy na fa­li rozkoszy niech wiatr nam zaz­drości niech od­dech zapiera od­dajmy się sobie w sza­leństwie chwili dwie dusze splecione sobą wy­pełnione ... 20.06.2015 Malusia_035 szept no­cy chwy­cił mnie za włosy liznął uszko za­maszys­tym ruchem skrap­lając się na roz­grza­nym karku oplótł beże przy­jem­nym chłodem zdzierał dreszcze z gorących piersi ner­wo­wo przecze­sywał krągłości tworzył fa­le mus­kając obojczyki schodził ener­ge­tycznym pędem wodził lek­ko pow­ra­cał drganiami i roz­pa­lał og­niem ciem­ne żądze wszedł do myśli iście po męsku roz­grzał do czer­wo­ności i zamilkł…  Żądza Spoj­rze­nie emocji Dotyk Po­roz­rzu­cane odzienie By­le te­raz i by­le gdzie Otłuma­nieni sobą Za­pachem ciał Ścis­kają swe emocje Przys­pie­szo­ny oddech Jeszcze przedłuża Choć chce już TERAZ Nie Jeszcze chwila Jeszcze dłużej Chcą czuć ten smak Wza­jem­nej słodkości Jak pięknie gwiaz­dy zrywać gdy dłonie w po­duszkę wplecione Jak pięknie ciało okrywać gdy kołdra no­gami odkryta Jak pięknie być razem gdy roz­kosz duszę otula Jak pięknie wzdychać gdy przy­jem­ność nas przeszywa Ból jest jękiem, Przy­jem­ność jest jękiem, Zdzi­wienie jest jękiem. Czyżby wyz­na­nie miłości, tez było by­le jękiem? Za­tem jęcz do mnie. Jęcz dla mnie. Jęcz...Wni­kasz przenikasz dud­nisz we mnie drżę z rozkoszy ciało me jak gąbka wsiąka Cię roz­le­wasz się upi­jam się cała w skow­ronkach ... 01.06.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !