Nowa znajomość jest jak nowa książka. Wolę ją, nawet gdy jest zła, od starej.


nowa-znajomość-jest-jak-nowa-książka-wolę-ją-nawet-gdy-jest-zła-od-starej
anonimnowaznajomośćjestjaknowaksiążkawolęnawetgdyzłaodstarejnowa znajomośćznajomość jestjest jakjak nowanowa książkawolę jąnawet gdygdy jestjest złaod starejnowa znajomość jestznajomość jest jakjest jak nowajak nowa książkanawet gdy jestgdy jest złanowa znajomość jest jakznajomość jest jak nowajest jak nowa książkanawet gdy jest złanowa znajomość jest jak nowaznajomość jest jak nowa książka

Z przyjaźnią jest rzecz jak z nową suknią; gdy często używasz spowszednieje; rzadko użyta, dłużej służy.Gdy kiedy­kol­wiek dochodzi do ja­kiegoś osiągnięcia, jest to dziełem – jak się prze­konałem – mo­noma­niaka opa­nowa­nego ob­sesją misji.Ek­spe­dyc­ja Połnoc­nej Flo­ty Ro­syj­skiej od­kryła nową wyspę w ar­chi­pela­gu Ziemi Fran­ciszka Józefa Jadę na nową wyspę by zdążyć przed Makłowiczem.Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!