Nowiny są podobne do trzewików: im dłużej się noszą, tym są bardziej pokrzywione.


nowiny-są-podobne-do-trzewików-im-dłużej-ę-noszą-tym-są-bardziej-pokrzywione
ignacy piotr legatowicznowinypodobnedotrzewikówimdłużejsięnoszątymbardziejpokrzywionenowiny sąsą podobnepodobne dodo trzewikówim dłużejdłużej sięsię noszątym sąsą bardziejbardziej pokrzywionenowiny są podobnesą podobne dopodobne do trzewikówim dłużej siędłużej się noszątym są bardziejsą bardziej pokrzywionenowiny są podobne dosą podobne do trzewikówim dłużej się noszątym są bardziej pokrzywionenowiny są podobne do trzewików

Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, tym bardziej rośnie miłość..Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym.Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie.Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie.Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.Niektórzy tym bardziej podnoszą głos, im bardziej milczące staje się audytorium.