O je­go klasie do­wiesz się przy kasie.


o ­go-klasie-do­wiesz ę-przy-kasie
adamzjaworao je­goklasiedo­wiesz sięprzykasieo je­go klasieklasie do­wiesz siędo­wiesz się przyprzy kasieo je­go klasie do­wiesz sięklasie do­wiesz się przydo­wiesz się przy kasieo je­go klasie do­wiesz się przyklasie do­wiesz się przy kasieo je­go klasie do­wiesz się przy kasie

Nie naw­ra­caj mnie, Bo wiesz że Cię nie usłucham. Nie myśl o mnie, Bo wiesz że Cię zlekceważę. Nie prze­bywaj przy mnie, Bo wiesz że Cię zranię. Nie rób nicze­go dla mnie, Bo wiesz że te­go nie docenię. Po pro­su pozwól mi: Być przy Tobie, Myśleć o Tobie, Prze­mawiać do Ciebie, I czy­nić dla Ciebie dobro. Jed­nak mam jedną prośbę. Nie porzuć mnie. Bo wte­dy stoczę się w krainę ciem­ności i bólu.Gdy coś wiesz, wiesz, że to wiesz, a gdy nie wiesz, wiesz, że nie wiesz - to właśnie jest wiedza.Wiesz jak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wić przy­jaciela na próbę, bo przes­ta­jesz mu ufać? Wte­dy oka­zuje się czy jest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneś Go przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźń czy jest zgno­jonym ścier­wem, do które­go nie war­to się zbliżać.Naj­więcej praw­dy do­wiesz się od wro­ga niż od przy­jaciela ! Ona w cias­nej klitce na pożółkłej desce pra­suje prze­poco­ne koszule i żale stoi w smu­gach pary a za nią od­szy­kowa­ny żakiet On jak milioner sie­dzi przy kasie i zna się na kon­fek­cji damskiej Z te­go sa­lonu odzieży używanej cała rodzi­na żyje córka na studiach a syn bez­ro­bot­ny tyje Dziś świeży towar sta­do pań i pa­nowie nieśmiali ka­sa pęcznieje jak chomik od pcha­nego jadła... (ob­raz jed­ne­go z bo­lesławiec­kich salonów odzieży używanej).Żona to ktoś, kogo pragniesz mieć przy sobie, gdy znajdujesz się na sali intensywnej terapii. Może dlatego ludzie się żenią, że nadchodzi w życiu czas, kiedy wiesz, że nie jesteś sam.