O życiu: Kil­ka mi­liardów równo­ległych światów.


o życiu-kil­ka-mi­liardów-równo­ległych-światów
marcin kosseko życiukil­kami­liardówrówno­ległychświatówkil­ka mi­liardówmi­liardów równo­ległychrówno­ległych światówkil­ka mi­liardów równo­ległychmi­liardów równo­ległych światówkil­ka mi­liardów równo­ległych światów

Stworze­nie człowieka trwa kil­ka mi­liardów lat - je­go śmierć za­led­wie kil­ka sekund.Chwa­leb­na jest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­mo oblicze.Nig­dy nie zacho­wuj w swoim życiu równo­wagi: jed­na­kowa ilość plusów i mi­nusów da­je w nim zaw­sze zero.Miłość czym jes­teś ???? gdzie jes­teś ???? czy uwie­rzyć w Ciebie jeszcze mi się zechce? chy­ba nie chce, żyć już z miejscem, w krórym czu­je sa­mot­ności bezkres. po­nad siedem mi­liardów na tym świecie ludzi a ko­lej­ny dzień w życiu sa­moc­tością mnie obudzi, ilu poz­nać jeszcze mu­siałbym w życiu ludzi, by uczu­cie to pot­ra­fić w końcu z ser­ca zgubić.Krótkie życie nie poz­wa­la nam żywić od­ległych nadziei.W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle.