O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka.


o bo­gach-nie mogę-wie­dzieć-ani-czy-is­tnieją-ani-czy-nie is­tnieją-ani-też-ja­ka-jest ich-is­to­-i jak ę-po­jawiają
protagoras z abderyo bo­gachnie mogęwie­dziećaniczyis­tniejąnie is­tniejąteżja­kajest ichis­to­tai jak siępo­jawiająwiele bo­wiemrzeczystoina przeszkodzieaby możnabyłocośo tymwie­dziećniemożli­wośćod­po­wied­niegodoświad­cze­niazmysłowe­goi krótkośćżyciaczłowiekao bo­gach nie mogęnie mogę wie­dziećwie­dzieć aniani czyczy is­tniejąani czyczy nie is­tniejąani teżteż ja­kaja­ka jest ichjest ich is­to­tais­to­ta i jak sięi jak się po­jawiająwiele bo­wiem rzeczyrzeczy stoistoi na przeszkodzieaby można byłobyło coścoś o tymo tym wie­dziećniemożli­wość od­po­wied­niegood­po­wied­niego doświad­cze­niadoświad­cze­nia zmysłowe­gozmysłowe­go i krótkośći krótkość życiażycia człowiekao bo­gach nie mogę wie­dziećnie mogę wie­dzieć aniwie­dzieć ani czyani czy is­tniejąani czy nie is­tniejąani też ja­kateż ja­ka jest ichja­ka jest ich is­to­tajest ich is­to­ta i jak sięis­to­ta i jak się po­jawiająwiele bo­wiem rzeczy stoirzeczy stoi na przeszkodzieaby można było cośbyło coś o tymcoś o tym wie­dziećniemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­niaod­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­godoświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkośćzmysłowe­go i krótkość życiai krótkość życia człowieka