O cier­pieniu: Dowód na sku­teczność innych.


o cier­pieniu-dowód-na sku­teczność-innych
marcin kosseko cier­pieniudowódna sku­tecznośćinnychdowód na sku­tecznośćna sku­teczność innychdowód na sku­teczność innych

Wiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu. Mu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupienia. -Stefan Wyszyński
wiel­kie-spra­wy-pow­stają-w ciszy-i sku­pieniu-mu­simy uczyć ę-sztu­ki-mil­cze­nia-i skupienia
Każdy człowiek na świecie, na­wet w cier­pieniu kocha życie. -Ezop
każdy-człowiek-na świecie-na­wet-w cier­pieniu-kocha-życie
Kto zat­ra­ca się w cier­pieniu nie może być człowiekiem wolnym. -Pitagoras
kto-zat­ra­ca ę-w cier­pieniu-nie może-być-człowiekiem-wolnym
Niewątpli­wie re­ligia na­daje sens cier­pieniu, ale nie cierpiętnictwu. -Józef Stanisław Tischner
niewątpli­wie-re­ligia-na­daje-sens-cier­pieniu-ale-nie cierpiętnictwu
W cier­pieniu jest ty­siąckrot­nie więcej doświad­cze­nia niż przyjemności. -Bertrand Russell
w cier­pieniu-jest ty­ąckrot­nie-więcej-doświad­cze­nia-ż-przyjemnoś