O cier­pieniu: Dowód na sku­teczność innych.


o cier­pieniu-dowód-na sku­teczność-innych
marcin kosseko cier­pieniudowódna sku­tecznośćinnychdowód na sku­tecznośćna sku­teczność innychdowód na sku­teczność innych

Wiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu. Mu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupienia.Każdy człowiek na świecie, na­wet w cier­pieniu kocha życie.Kto zat­ra­ca się w cier­pieniu nie może być człowiekiem wolnym.Niewątpli­wie re­ligia na­daje sens cier­pieniu, ale nie cierpiętnictwu.W cier­pieniu jest ty­siąckrot­nie więcej doświad­cze­nia niż przyjemności.Me­tafo­ra jest chy­ba naj­bar­dziej pro­duk­tywną ze wszys­tkich umiejętności człowieka. Jej sku­teczność gra­niczy z cu­dem. Wy­daje się narzędziem tworze­nia, które Bóg zos­ta­wił przez za­pom­nienie w umyśle jed­ne­go ze swoich stworzeń, kiedy je czynił.