o cza­sie świad­czy ewo­luc­ja szczęścia.


o cza­sie-świad­czy-ewo­luc­ja-szczęścia
thrillofito cza­sieświad­czyewo­luc­jaszczęściao cza­sie świad­czyświad­czy ewo­luc­jaewo­luc­ja szczęściao cza­sie świad­czy ewo­luc­jaświad­czy ewo­luc­ja szczęściao cza­sie świad­czy ewo­luc­ja szczęścia

Co dzień zadzi­wia mnie złożoność ludzkiej istoty. Każdy człowiek jest je­dyny i niepowtarzalny. A więc czy to czym jes­teśmy, każdą cechę świad­czącą o naszej wyższości nad zwie­rzyną , można przy­pisać ewo­lucyj­nym przystosowaniom? Można. Szko­puł : ewo­luc­ja trwa nadal.Bru­tal­na jest ewo­luc­ja - śmierć 99.9%, by 0.01% mogło wznieść się wyżej.Pod­stawą ewo­luc­ji są od­stępstwa od normy.To co w człowieku jest nap­rawdę ludzkie, jest w his­to­rii mi­lionów lat ewo­luc­ji bar­dzo świeżego pochodzenia.Uczo­no mnie, że ludzki umysł jest szczy­towym osiągnięciem ewo­luc­ji, ale wy­daje mi się, że to kiep­ski pa­tent na przetrwanie. I was tau­ght that the hu­man brain was the crow­ning glo­ry of evo­lution so far, but I think it’s a ve­ry poor sche­me for sur­vi­val. (ang.) Brak prze­mocy pro­wadzi do naj­wyższej ety­ki, która jest ce­lem całej ewo­luc­ji. Dopóki nie przes­ta­niemy krzyw­dzić in­nych żywych stworzeń, ciągle będziemy dzikusami.