o czym śni kloszard w gwieździstą noc, gdy za­miast ko­ca ma ga­zet stos? może o sławie, władzy, pieniądzach, ko­biecie i swoich uk­ry­tych żądzach? może tej no­cy dom mu się przyśni, bo czym so­bie pościele tak się wyśpi 


o czym-ś-kloszard-w gwieździstą-noc-gdy-za­miast-ko­ca- ga­zet-stos-może-o sławie-władzy-pieniądzach-ko­biecie-i swoich-uk­ry­tych
tusiako czymśnikloszardw gwieździstąnocgdyza­miastko­cama ga­zetstosmożeo sławiewładzypieniądzachko­bieciei swoichuk­ry­tychżądzachtej no­cydommu sięprzyśniboczymso­biepościeletak sięwyśpi o czym śniśni kloszardkloszard w gwieździstąw gwieździstą nocgdy za­miastza­miast ko­cako­ca ma ga­zetma ga­zet stosmoże o sławieko­biecie i swoichi swoich uk­ry­tychuk­ry­tych żądzachmoże tej no­cytej no­cy domdom mu sięmu się przyśnibo czymczym so­bieso­bie pościelepościele tak siętak się wyśpi o czym śni kloszardśni kloszard w gwieździstąkloszard w gwieździstą nocgdy za­miast ko­caza­miast ko­ca ma ga­zetko­ca ma ga­zet stosko­biecie i swoich uk­ry­tychi swoich uk­ry­tych żądzachmoże tej no­cy domtej no­cy dom mu siędom mu się przyśnibo czym so­bieczym so­bie pościeleso­bie pościele tak siępościele tak się wyśpi 

Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach. -Maurina Zenta
człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-ę-wykazuje-w-swoich-czynach-i-słowach-lecz-również-tym-o-czym-marzy-w-swoich-tęsknotach
Mężczyzna śni o sławie, podczas gdy kobieta budzi się do miłości. -Alfred Tennyson
mężczyzna-ś-o-sławie-podczas-gdy-kobieta-budzi-ę-do-miłoś
Za dużo gdy­bania, naj­częstszy powód do sta­nia. Może tak za­miast gdybania wziąć się do działania?  -Cicho_ciemny
za-żo-gdy­bania-naj­częstszy-powód-do sta­nia-może-tak-za­miast-gdybania-wziąć ę-do działania