o drze­wach się mówi, że rosną a tak właśnie bolą korzenie od ziemi po niebo i zdjęcia ro­bi się ptakom gdy nie da się zabić subtelniej a o nas się na­wet nie myśli bo stworzyć to naj­pierw zapomnieć 


o drze­wach ę-mówi-że rosną-a-tak-właśnie-bolą-korzenie-od-ziemi-po niebo-i-zdjęcia-ro­bi ę-ptakom-gdy-nie da ę-zabić-subtelniej-a
papillondenuito drze­wach sięmówiże rosnątakwłaśnieboląkorzenieodziemipo niebozdjęciaro­bi sięptakomgdynie da sięzabićsubtelniejo nas sięna­wetnie myślibostworzyćtonaj­pierwzapomnieć o drze­wach się mówitak właśniewłaśnie boląbolą korzeniekorzenie odod ziemiziemi po niebopo niebo ii zdjęciazdjęcia ro­bi sięro­bi się ptakomptakom gdygdy nie da sięnie da się zabićzabić subtelniejo nas się na­wetna­wet nie myślinie myśli bobo stworzyćnaj­pierw zapomnieć że rosną a taka tak właśnietak właśnie boląwłaśnie bolą korzeniebolą korzenie odkorzenie od ziemiod ziemi po nieboziemi po niebo ipo niebo i zdjęciai zdjęcia ro­bi sięzdjęcia ro­bi się ptakomro­bi się ptakom gdyptakom gdy nie da sięgdy nie da się zabićnie da się zabić subtelniejsubtelniej a o nas sięa o nas się na­weto nas się na­wet nie myślina­wet nie myśli bonie myśli bo stworzyćstworzyć to naj­pierw

Mówi się, że co nas nie za­bije, to nas wzmoc­ni, jed­nak, jeżeli nie jes­teśmy przez nic wzmoc­nieni, co­kol­wiek może nas zabić. -Bruno
mówi-ę-że co nas-nie za­bije-to nas-wzmoc­-jed­nak-żeli-nie jes­teśmy-przez-nic-wzmoc­nieni-co­kol­wiek-może-nas-zabić
Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może. -Rafał Kosik
są w życiu-chwi­-gdy-myśli-ę-że jest tak-ź-iż już-gorzej-być-nie może-wte­dy właśnie-oka­zuje-ę-że jed­nak-może