o iro­nio losu jes­teśmy ... pleśń kosmosu pożera­my ziemię skra­wek po skrawku niszcząc wszys­tko po drodze zos­ta­wiamy za sobą wy­jałowioną pustynię my dumna pleśń kosmosu *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki 


o iro­nio-losu-jes­teśmy-pleśń-kosmosu-pożera­my-ziemię-skra­wek-po skrawku-niszcząc-wszys­tko-po drodze-zos­­wiamy-za sobą
zibby77o iro­niolosujes­teśmypleśńkosmosupożera­myziemięskra­wekpo skrawkuniszczącwszys­tkopo drodzezos­ta­wiamyza sobąwy­jałowionąpustynięmydumnadziałmyślinieokiełzanezbig­niewmałecki o iro­nio losulosu jes­teśmyjes­teśmypleśńpleśń kosmosukosmosu pożera­mypożera­my ziemięziemię skra­wekskra­wek po skrawkupo skrawku niszczącniszcząc wszys­tkowszys­tko po drodzepo drodze zos­ta­wiamyzos­ta­wiamy za sobąza sobą wy­jałowionąwy­jałowioną pustyniępustynię mymy dumnadumna pleśńpleśń kosmosukosmosu ****** działmyśli nieokiełzanenieokiełzane ****** zbig­niewzbig­niew małecki o iro­nio losu jes­teśmylosu jes­teśmyjes­teśmy pleśńpleśń kosmosupleśń kosmosu pożera­mykosmosu pożera­my ziemiępożera­my ziemię skra­wekziemię skra­wek po skrawkuskra­wek po skrawku niszczącpo skrawku niszcząc wszys­tkoniszcząc wszys­tko po drodzewszys­tko po drodze zos­ta­wiamypo drodze zos­ta­wiamy za sobązos­ta­wiamy za sobą wy­jałowionąza sobą wy­jałowioną pustynięwy­jałowioną pustynię mypustynię my dumnamy dumna pleśńdumna pleśń kosmosupleśń kosmosu ***kosmosu *** działmyśli nieokiełzane ***nieokiełzane *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

myśli pobiegły swoimi ścieżkami a ja zos­tałem w tyle zas­ta­nawiając się jak je dogonić w tej gmatwaninie czasów miej­sc i zdarzeń pot­knąłem się o znak zapytania wys­tający z za ster­ty roz­praw naukowych za­kurzo­nych i zbutwiałych po co one tu leżą daw­no już przes­tały być modne pomyślałem usiłując do­gonić mo­je myśli zmęczo­ny usiadłem re­zyg­nując z pościgu wte­dy chyłkiem wróciły wszys­tkie lek­ko zasapane tyl­ko o czym wte­dy myślałem *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki nie ma pośpiechu zdążymy spot­kać się z naszym przeznaczeniem zaspokojenie naszych nieugaszo­nych pragnień jest zapisane w DNA kosmosu nie spiesz się poczekaj na właściwy przystanek chwili kiedy czas roz­chy­li płatki a zapachy stwardnieją w krop­li czasu *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki wmówi­li ci że nic nie umiesz nic nie znaczysz nie wiesz nic że to co robisz się wypaczy że nie masz szczęścia bo świat z ciebie kpi jes­teś OSOBĄ ważną dla świata tu­taj jest także i twój dom tak jak w zegarku naj­mniej­sza śrubka jest ważna bez niej zegarek jest na złom *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki gasnąca gwiazda na firnamencie w drodze do kresu jeszcze rozbłysła w os­tatnim akcie swej desperacji nieświadoma że stała się kluczem do ko­lej­nej życia manifestacji *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki zos­tał tylko ślad uśmiechu po­roz­rzu­cane szmatki i za­pach myśli minęła jed­na chwila już tęsknie pragnę objęć motyla obojętne ściany ironicznie patrzą krzy­wizną płaszczyzn za oknem zwyczaj­ny dzień a tu­taj szarość nieobecności umieram z pragnienia blasku jej oczu i ser­ca słońca *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat.