O kol­cu osiero­cenia: Do­rosły za­bity w dzieciństwie.


o kol­cu-osiero­cenia-do­rosły-za­bity-w dzieciństwie
marcin kosseko kol­cuosiero­ceniado­rosłyza­bityw dzieciństwieo kol­cu osiero­ceniado­rosły za­bityza­bity w dzieciństwiedo­rosły za­bity w dzieciństwie

Gdy smu­tek bo­li, a słowa zbyt małe, by roz­pacz wypowiedzieć... zos­ta­je tyl­ko mil­cze­nie, pełne gorących łez i blis­kości osiero­conych serc...Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.Dziec­ko i człowiek do­rosły - to sta­ny przejściowe.Gdy­by Je­zus zstąpił dziś na ziemię zos­tałby za­bity przez CIA lub FBI z po­wodu strachu przed przejęciem kontroli.Co to jest człowiek do­rosły? Dziec­ko nadęte latami.